MOS U THUAJ PRINDËRVE AS ‘UH’!

Shkruan: AHMAD H. SAKR PREZANTIMI Në Amerikë ka shumë ditë të veçanta të caktuara për të nderuar dhe vlerësuar njerëzit e veçantë. Disa prej tyre janë: Dita e Babait, Dita e Nënës,... Read more »

ARSIMI – ZEMRA E KOMBIT

Të arsimohesh sot është një nevojë e imponuar nga konjukturat e zhvillimeve, megjithëse nuk është kusht i domosdoshëm dhe jetik për të përballuar sfidat e jetës. Nuk është kusht arsimimi për të... Read more »

Sekrete të shamisë sipas studimeve shkencore

Një studim i ri shkencor ka vërtetuar se gruaja, që bart shaminë dhe është kureshtare për këtë, ndjehet psikikisht dhe emocionalisht më mirë në raport me qasjen pozitive ndaj vetvetes sesa gruaja... Read more »

Si ta ushqesh zemrën tënde me suren El Fatiha

Është e pamundur për robin që të përqëndrohet në rrugën e drejtë, pa kuptuar Fatihanë. Prandaj Fatihaja është quajtur El shifâ shërim dhe është quajtur El methanij e përsëritshmja. Pse u quajt... Read more »

Kurani i rrënon t;ë gjitha dyshimet

Përgatiti: Flamur Kabashi Në Kuran përmenden dyshimet e jobesimtarëve dhe Allahu u përgjigjet atyre. Këto dyshime përsëriten në të gjitha kohët. Pra, këto dyshime nuk janë diç e re, përkundrazi janë të... Read more »

Muhamedi a.s., njeriu i përsosur

Dr. Ajni Sinani Myslimanët në mbarë botën dhe në viset tona shënojnë ditën e lindjes së Muhamedit a.s., më 12 rebiul evel. Dita e lindjes së Muhamedit a.s. është një ngjarje e... Read more »

IMAMI DHE ROLI I TIJ NË SHOQËRINË OSMANE

IMAMI DHE ROLI I TIJ NË SHOQËRINË OSMANE Shkruan: Dr. Mevlud Aliu Islami i ka kushtuar kujdes të veçantë funksionimit të Imamit dhe atë e ka vënë në pozitën e përgjegjësive të mëdha,... Read more »

A lejohet t’i uroj ithtarët e librit për festat e tyre

Nga: Shejh Feisal Meulevij Pyetje:”Unë jam një student mysliman dhe po mbroj doktoraturën në Gjermani. Falënderoj Zotin sepse jam mysliman praktikant, përpiqem ta mbaj fenë, kryej detyrimet fetare dhe bashkëpunoj me vëllezërit... Read more »

Kujtimi simbolik i ngadhënjimit të paqes ndaj dhunës

Kujtimi simbolik i ngadhënjimit të paqes ndaj dhunës 15 Korriku i vitit 2015 do të kujtohet një ngjarje jo vetëm për popullin turk por edhe për të gjithë njerëzit të cilët janē... Read more »

Një 8 Mars në kapitalizëm!

Shkruan: Halil Avdulli Familja është një institucion hyjnor, fetar dhe si e tillë, nuk është as shpikje e ndonjë filozofi, as ndonjë juristi,e as produkt i ndonjë mekanizmi tjetër. Ajo është një... Read more »