Ezani, rëndësia dhe përse të heshtim tek sa lexohet ai

Nga Mustaf Bajrami

Kur të dëgjoni ezanin, përsëriteni atë që e thotë ezani (Muhamedi a.s.).

Ezani në rrafshin kohorë është fryma e cila shtrihet prej ditëve të para të Islamit e deri më sot, ndërsa në rrafshin hapësinorë, prej një skaji në skajin tjetër të botës. Ai përfshinë të gjitha nivelet intelektuale, reflekton në fusha të besimit, nxitë veprime të caktuara dhe ndikon në sjelljet e njeriut. Ezani gjen shtrirje edhe në marrëdhëniet mes njerëzve, komuniteteve dhe popujve të ndryshëm.

Studimi i ezanit ka karakter teologjik, megjithëqë shtjellimi i tij kapë dimensione edhe matanë teologjisë. Së këndejmi, përpjekja jonë për të trajtuar Ezanin, por edhe Kiblen, të cilat në fakt janë “pronë” e miliarda myslimanëve, është një përpjekje imja për të dhënë një kontribut modest në debatin rreth Ezanit. Apo, siç thotë Kur’ani: “Edhe nëse nuk i bie shi i madh, i bie një rigë që i mjafton” (el-Bekare, 265).

Shtrojmë disa pyetja: Përse Ezani dhe Kibla të jenë tema diskutimi të vazhdueshme prej kohës së Bilall Habeshisë e deri në ditët tona? Përse është kaq i rëndësishëm për muslimanët? Përse disa e duan Ezanin me zë sa më të fuqishëm, e disave iu pengon edhe nëse zëri i tij nuk është gjithaq i lartë. Apo, a kanë të drejtë njerëzit të ankohen në zërin tepër të lartë të Ezanit?

Çka është Ezani?

Të jemi të qartë! Ezani është çështje që lidhet me besimin në Një Zot, që ka të bëjë me falënderimin ndaj Zotit dhe është thirrje për t’i rënë në sexhde Atij. Kjo çështje, pra, ndërthurë relacionet shumëdimensionale të unit mysliman. Sidomos ato shpirtërore, sociale, ekonomike e politike. Ezani i jep fesë islame ngjyrën e një sistemi unik dhe e shpallë atë si lëvizje krijuese e përbashkësisë njerëzore që kërkohet dhe promovohet gjithandej nëpër botë.

Në ditët e para kur po përhapej Islami, shoqërisë së parë myslimane filluan t’i bashkoheshin kultura e civilizime të ndryshme. Shoqëri të tëra ndikoheshin edhe nga ezani dhe nga universaliteti i Islamit që manifestohej sidomos nëpërmes ezanit. Popujt që hynin nën ombrellën e fesë islame, ndërkaq, vërenin frymën e afërsisë mes vete njashtu siç vërejnë banorët e tokës rrotullimin e tyre rreth diellit. Ezani u bë mjet unifikimi mes individëve dhe shoqërive të ndryshme. U bë thirrja më e fortë për bashkim, pa marrë përsyshë racën, gjuhën apo ngjyrën e lëkurës së njerëzve.

Në rrafshin teknik, Ezani është thirrja e cila i lajmëron njerëzit për kohët e namazit. Nuk është kusht i fesë, por është njëri prej riteve më kuptimplota të fesë islame. Edhe pse përbënë shumë pak fjalë, ai përfshinë themelet e besimit. Fillon me deklarimin e madhështisë së Zotit, thotë se Ai është Një, mohon politeizmin dhe dëshmon se Muhamendi a.s. është i dërguar i Allahut. Ezani proklamon mirëqenien e përgjithshme, fton t’i kthehemi hyjnores, dhe në fund, duke u përqendruar në Njësinë e Zotit, dëshmon se nuk ka Zot tjetër pos Allahut. “Po të dinin njerëzit se çfarë vlere ka ezani dhe rreshti i pare gjatë faljes së namazit me xhemat, ata do të garonin për të”, kishte thënë Muhamedi a.s. Thirrja e ezanit është sunnet-i muekkede në pesë kohët e namazit, për namazet kaza dhe në namazin e xhumasë. Edhe Ezani dhe ikameti këndohen në drejtim të kibles. Zyrtarizohet në vitin e parë pas hixhres.

Çka është Kibla?

Për ezanin thamë se duhet kthyer kah kibla teksa e lexojmë. Thamë se në rrafshin kohor shkrihet prej ditëve të para të Islamit, ndërsa në rrafshin hapësinor, prej një skaji në skajin tjetër të botës. Fryma dhe mesazhi i ezanit depërtojnë kudo në botë. Dhe, meqë bota lëvizë në mënyrë harkore, grimcat reflektuese të ezanit shpërndahen gjithandej në ekzistencë. Folur simbolikisht, kibla e myslimanëve ka domethënien e lëvizjes harkore dhe të orientimit ka një pikë e caktuar. Ka aty ku buron frymëzimi për të qenë bashkë dhe për tu bashkuar barabarësisht edhe me të tjerët.

Për Kiblen flasin dymbëdhjetë ajete të sures el-Bekare. Prej ajetit 142 e deri tek 154 Kur’ani vlerëson shumë lartë peshën dhe filozofinë e Kibles. Këto ajete të Kur’anit prekin edhe disa tema të tjera që kanë të bëjnë me shoqërinë myslimane.

Çdo gjë që ekziston në mikrokozmikë dhe makrokozmikë, i nënshtrohet ligjit të lëvizjes e të rrotullimit. Nga lëvizjet qarkore të entitete burojnë energjitë centrifugale dhe centripetale. Logjikisht dhe nga këndvështrimi matematikor është e vërtetuar se nga lëvizjet rrotulluese krijohet një harmoni mes pjesëzave dhe tërësisë së tyre. Ky është një ligj i Zotit i cili nuk mund të tjetërsohet. Përderisa kozmosi është manifestimi i ligjshmërisë makrokozmike, atomi është manifestimi i ligjshmërisë mikrokozmike. Pjesëzat e atomeve si, neutronet, elektronet dhe të tjerat lëvizin pandërprerë dhe në mënyrë qarkore. Njëjtë si ato, në galaktikën e hapur gjallëron po e njëjta lëvizje e trupave qiellorë. Ata trupa sillen dhe rrotullohen përreth trupave tjetër qiellorë. Ky ligj i rrotullimit vlen edhe për botën shpirtërore. E, meqë “el-Kur’anu kevnun natikun, ve’l kevnu, Kur’anun samitun”, (Kur’ani është gjuha e natyrës që flet, ndërsa natyra është gjuha e Kur’anit që heshtë), atëherë, është shumë e logjikshme pse Kur’ani e kishte përmendur këto ligjshmëri të Zotit dhe pse kishte kërkuar nga ekspertët e fushës të merreshin me to.

Lidhja reciproke mes Kibles dhe Ezanit

Kibla, pra, ka një relacion tepër të ngushtë me fenomenin e Ezanit. Kibla është epiqendra rreth së cilës rrotullohen myslimanët ku dhe i drejtohen asaj gjatë faljes së namazit. Myslimanët tek Qabja që është kibla e tyre, duhet të gjejnë frymëzimin e nevojshëm për t’i njohur ligjet e Zotit dhe për t’i vënë në praktikë. Të qartësohemi; Kibla, nuk është objekti i Qabes si Qabe, por është hapësira ku është e ndërtuar Qabja.

Pra, Kibla është ana e botës kah e cila kthehen myslimanët në namaz. Ajo është simboli i universalitetit të Islamit. Nuk është as lindje as perëndim, por është epiqendër. Është pika simbolike dhe faktike rreth së cilës drejtohen dhe rrotullohen myslimanët. Është qendra e cila gjendet në Mekë, është burimi i shpirtit islam dhe frymëzuesja më markante për myslimanët. E rëndësishmja e Kibles qëndron mbi atë se është universale dhe unikate, është vendi ku çdo mysliman e ripërtërinë shpirtin individual dhe shoqëror. Individual, teksa kthehet kah ajo në namaz, e shoqërorë, teksa e kryen haxhin. Kjo hapësirë nuk është abstraksion, por është e “prekshme” dhe flenë thellë në shpirtin e myslimanit.

Historia e nxjerrë nga tekstet kur’anore na mëson se myslimanët në fillim teksa falnin namazin ktheheshin kah Kudsi – Jerusalemi. Sipas asaj që kuptojmë nga ato tekste, kthimi i muslimanëve kah Kudsi ishte i përkohshëm. Ishte një veprim strategjik i Muhamedit a.s në raport me hebrenjtë dhe të krishterët. Nëpërmes kësaj, Kur’ani tregoi kontinuitetin e Shpalljes dhe se Muhamedi a.s. ishte vazhdimi i zinxhirit të profetëve para tij dhe i fundit në historinë e Shpalljes. Ky veprim strategjik i Kur’anit i bënte me dije se Muhamedi a.s. ishte i të njëjtës fe që ishin Musai, Ibrahimi e Isai a.s.

Kthimi kah Mesxhidul Aksaja që është në Kuds, Muhamedit a.s. dhe myslimanëve nuk i pengonte fare. Qenësore ishte falja e namazit, vënie e fytyrës në sexhde për hir të Allahut. Dhe, kjo është ajo që e bënë të shtrenjtë Kudsin. Kudsi, kibla e parë e myslimanëve nuk është moment politik siç e interpretojnë disa, dhe as mund të shpjegohet vetëm me terme politike. Kibla, pra, sikur edhe ezani, janë pronë e miliardave njerëzve që jetuan dikur e shkuan, e këtyre që jetojnë sot dhe e gjithë të tjerëve që do të vijnë deri në Ditë të Kijametit.

Në kohën kur myslimanët në namaz ktheheshin kah Kudsi, Kudsi ishte kibla edhe e të krishterëve dhe e hebrenjve. Siç mësojmë nga ajetet 145 dhe 149 të sures el-Bekare, nga frika e mosmarrëveshjeve të mundshme që mund të ndodhnin mes myslimanëve dhe të tjerëve, sepse edhe dukej se një pjesë e të krishterëve dhe hebrenjve do të mbesin në fenë e tyre, Muhamedi a.s. një ditë u kthye me fytyrë kah qielli dhe u lut për zgjidhjen e kësaj çështje. Kështu, në muajin Sha’ban të vitit të dytë pas hixhres, zbret ajeti i cili urdhëron myslimanët q[ tani e tutje të kthehen kah Qabja. Tani më definitivisht po caktohej drejtimi i Kibles së myslimanëve.

Është interesant fakti se kur Kur’ani flet për Kiblen, flet edhe për pozicionin e shoqërisë myslimane që duhet ta kenë. “Ve kedhalike xhe’alnakum ummeten vasaten” ishte përgjigjja ndaj hebrenjve të cilët rrotullimin rreth Qabes e shihnin një formalitet të thatë. Ata nuk e dinin se tubimi rreth një Kible për myslimanët kishte rëndësi më të madhe se sa vetëm një kthim teknik kah Qabja. Ata nuk mund ta kuptonin rolin e gjithë kësaj. Të krishterët gjithashtu nuk e kuptonin se kthimi i myslimanëve ka Kibla e re, ishte tolerancë në përmasa të një tërheqje strategjike nga konflikte të mundshme mes tri feve monoteiste. Ky ajet tregon për pozitën e mesme që e mban Islami. Tregon se feja islame ishte lufta e pa kompromis kundër skajshmërive. Ishte thirrja për zbutjen e teheve jo vetëm politike, por e të gjitha veprimtarive tjera shoqërore. Ç’është e vërteta, Islami u përqendrua në kompromisin mes materies e trupit nga njëra anë, dhe shpirtit e frymës nga ana tjetër. Mes dunjasë dhe ahiretit. Mes ndjeshmërisë dhe arsyes, mes vlerave morale-shpirtërore dhe të mirave materiale. Të gjitha këto Islami i shihte si anë të ndryshme të një tërësie të vetme.

Njeriu, sipas Islamit është edhe shpirti edhe materia. Ai ka nevojë për të mirat materiale dhe për vlera shpirtërore, sepse, secila nga këto ka domenin e vet dhe funksionet që duhet t’i kryejnë. Shikimi i njëanshëm në njeriun paraqet njëanshmëri të rrezikshme e cila pamundëson të shihet e vërteta si tërësi. Aty ku humbet baraspesha, aty niset rruga pa krye kah katastrofa. E sotshmja është dëshmitare e prishjes së kësaj balance. Dëshmitare e humbjes së pozitës së mesme, aty ku puqet materia me shpirtin.

Është indikative se pikërisht ajetet që flasin për Kiblen, flasin edhe për dëmin që vjen nga pasimi symbyllazi i të tjerëve. Fjala “Leintteba’te ehvaehum”, ishte vërejtje serioze ndaj Muhamedit a.s. dhe gjithë myslimanëve. Kur’ani u thotë se nuk bënë të jenë kopjues e pasues të të tjerëve vetëm pse u bie më lehtë. Duhet të jenë vetëmohues dhe të kenë elan për punë. Kjo vërejtje do të vlente edhe për dijetarët e mëvonshëm myslimanë të cilët mbyllën derën e ixhtihadit dhe filluan pasimin qorrazi të dijetarëve të mëhershëm. U përhapën keqinterpretime dhe bidate të ndryshme. Ata që përtuan të ballafaqohen me probleme, duke mos shikuar në nevojat e kohës dhe dinamikat e saj, u treguan tolerantë edhe aty ku nuk duhej.

Mos të harrojmë! Muhamedi a.s. kishte arsye të tregohej oportunist ndaj devijimeve, më shumë se sa dijetarët myslimanë që u treguan të tillë ndaj bidateve. Muhamedi a.s. nuk u tregua lojal ndaj të ligave. Ishte këmbëngulës dhe kundërshtar i paepur ndaj imitimeve. Ai ballafaqohej me problemet e kohës së vetë, dhe me ngulm punonte që t’i zgjidhte ato. Përndryshe, si do ta krijonte një shoqëri të pavarur dhe konsistente në përmasa të një civilizimi?

Rëndësia e Qabes që është në pozicionin e Kibles, i tejkalon përmasat e vetëm një ndërtese. Tek e fundit, përveç gurit të zi që ka domethënie historike-fetare, ajo nuk ka ndonjë gjë tjetër të jashtëzakonshme. Si ndërtesë, është si shumë ndërtesa të tjera. Por, ama, ajo që e bënë Qaben të jashtëzakonshme, është pikërisht fryma dhe shpirti që reflekton ajo.

Nisur nga këtu dhe duke përfunduar temën, Ezani dhe Kibla duhet të reflektojnë mirësinë dhe tolerancën mes njerëzve. Sikur që nuk guxohet të atakohen këto dy institucione kaq të rëndësishme të Islamit dhe muslimanëve, njashtu as Ezani nuk bënë të jetë mjet shqetësimi për ata që nuk i takojnë fesë islame, apo i të tjerëve që u pengon zëri tepër i lartë i Ezanit.

Shoqëritë e ndryshme duhet të biejnë ligje në bazë të të cilave rregullohen edhe normativat e jetës. E pra, edhe zëri i Ezanit dhe i këmbanave të kishave mund të rregullohet me ligj. Kjo do të kontribuonte në përfundimin e debateve dhe kritikave shumë herë të pa qëndrueshme e të panevojshme rreth asaj se zëri i Ezanit po i penguaka qytetarët më tepër se zëri i muzikës dhe zhurmave tjera.

Dhe për fund, një gjë është mase e sigurt. Njeriu sot është në kërkim të një “Kible” të përbashkët rreth së cilës do të rrotullohej njerëzimi. Një “kibël” që do ta frymëzonte njeriun modern për t’i shpëtuar tundjeve që e kanë kapluar. Këtij njeriu i cili është i tendosur, i hutuar dhe po e lufton vetveten. Shpresat nuk bënë t’i humbim. Zoti është i Madh. Ai është ndihmëtari më i mirë.

1 823 Comments

 1. Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why
  waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be
  giving us something informative to read?

 2. I am genuinely happy to read this weblog posts which contains plenty of valuable information, thanks for providing these kinds of information.

 3. I do enjoy the way you have presented this particular issue plus it really does provide me personally a lot of fodder for thought. On the other hand, from just what I have seen, I simply trust when the actual reviews pile on that people today stay on point and not get started on a tirade of the news du jour. Yet, thank you for this fantastic point and while I can not concur with it in totality, I value the perspective.

 4. Hello, this weekend is nice designed for me, because this
  occasion i am reading this great informative
  paragraph here at my house.

 5. I got this web page from my pal who informed me regarding this website and now
  this time I am browsing this web page and reading
  very informative content here.

 6. When some one searches for his necessary thing, so he/she
  wishes to be available that in detail, so that thing
  is maintained over here.

 7. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the website is also very good.

 8. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform
  are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve
  had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of
  a good platform.

 9. First of all I would like to say excellent
  blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your mind prior to writing.

  I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
  I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to
  15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Many thanks!

 10. Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to
  look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking
  and will be tweeting this to my followers! Superb blog
  and outstanding design and style.

 11. Hello would you mind letting me know which web host you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you recommend a good hosting provider at a honest price?
  Many thanks, I appreciate it!

 12. A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I do think that you should publish more about this subject, it
  may not be a taboo matter but typically people don’t speak about these topics.
  To the next! Best wishes!! quest bars http://j.mp/3jZgEA2 quest bars

 13. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that
  it is truly informative. I’m going to watch out for brussels.

  I’ll appreciate if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!
  scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 14. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 15. 07:40. Болельщики считают, что Усик побьёт Джошуа. Комментирует Эдди Хирн. 25.08.21. 19:10. Энтони Джошуа сравнил себя с Месси и рассказал о подготовке к Усику. 24.08.21. 13:05. Энтони Джошуа назвал ключ к JoshuaUsyk Джошуа — Усик: онлайн-трансляція бою за чемпіонські пояси WBA Super, WBO та IBF у Лондоні 23.09.2021 385574 13 19:31 — 23 вересня 2021

 16. My partner and I stumbled over here different website and thought I might as
  well check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to finding out about your web page yet again.

 17. Cмотреть сериалы онлайн, Озвучка – Перевод Амедиа, Jaskier, AlexFilm, Дубляж Игра в кальмара 2 сезон 1 серия Смешарики. Новый сезон, Космические войска, Мир Дикого Запада, Убийства в одном здании, Эпидемия, Тьма – все серии, все сезоны.

 18. UEFA, however, have stated that in the event of a tie, assists would determine the winner, and with one to his name, against Germany, Cristiano would edge the award. And with the semi-finals now out of the way, he can only now be caught by a player representing Italy or England. With Argentina winning the Copa America and their superstar Lionel Messi winning the tournament’s gold medal with more goals, will Portugal win the Euro Cup here, but will their superstar Cristiano Ronaldo look any worse? Although Portugal fell in the first match of the knockout stage of the tournament, Ronaldo had plenty of competition to become the tournament’s top scorer. Cristiano Ronaldo wins the Golden Boot for the tournament’s top scorer as Italy flies to the Euro Cup after beating England! http://dominickkapd098643.isblog.net/dallas-cowboys-score-22719075 Michele Signorelli and Nozomu Kamei each found the net twice, and Michael Appiah’s two assists in the win. If you want to explore further no worry, here is my code. Furthermore this is just a basic way of predicting the game, nowadays classification algorithms are used to predict the outcome and regression algorithm to predict the scoreline. But That`s the topic for another day, till then have fun playing with this. Adios! Scoring in soccer revolves around getting the ball to completely cross the goal line. Any position on the field can score a goal, but the majority of goals come from forwards and midfielders. The team who scores the most goals in a game is usually the winner but teams can also win on aggregate. LED video displays create a dynamic atmosphere and maximize sponsor exposure. Nevco Creative Services can help you generate more revenue for your soccer team with customized team intros, sponsor graphics, and more.

 19. I have been browsing on-line more than 3 hours today, yet I never discovered any
  fascinating article like yours. It is beautiful price enough
  for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content material as you
  did, the net shall be a lot more helpful than ever before.

 20. In other words, you can’t possibly shorten the move distance between the two homes to cut the cost of moving, but you can definitely pack and move fewer items to save your hard-earned money in the end. But if there is a delay in the keys being released for your new home, for example, you could have to pay a late key charge. This covers the extra cost of the removal team having to wait to start unloading at the new property. Most removal firms offer a ‘late key waiver’ you can pay for to avoid a penalty charge. This cost around £40-£50 but means you could avoid waiting charges of £60 per house plus VAT. As previously noted, moving costs will vary. However, the following list depicts the average moving costs for homes throughout Greater London excluding packing. There are several factors on which different companies charge – based on volume, distance, the duration of relocation, etc. Generally, removal companies can cost between $300 to $3,500 for a relocation based on the above factors. http://www.deversenchartreuse.fr/community/profile/ljxbrandie3829/ If you value your household goods highly and wish to have them delivered to your new home safely, then hiring packing services is an expense that is necessary. Below are some reasons why it is necessary to use these services on your move. The report, which stems from an investigation the subcommittee launched in February, alleges that the country’s top meatpackers failed to protect workers, allowing the virus to spread quickly in the close quarters of processing and packing plants. Workers were pushed to show up while ill, The Washington Post has reported, turning many facilities into covid hot spots. Dozens of plants were forced to close during the pandemic’s first wave, throttling production and sending ripples across the supply chain. But after two seasons, the Jaguars decided to move on and released House. The Packers, in need of help in the secondary, brought House back, where he would play another two seasons in Green Bay.

 21. My brother suggested I would possibly like this web site.
  He was once totally right. This post truly made my day. You cann’t believe
  simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!

 22. Hello there, I think your site could possibly be having browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, great site!|

 23. Hello there, simply changed into aware of your weblog via Google, and located that it’s truly informative. I am going to be careful for brussels. I’ll appreciate if you happen to proceed this in future. Numerous people will probably be benefited from your writing. Cheers!|

 24. fantastic submit, very informative. I ponder why the other specialists of this sector do not notice this. You must continue your writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already!|

 25. Proper use of ivermectin generic name. ivermectin tablette is largest entranced as a solitary measure with a saturated glass (8 ounces) of shower on an deserted inclination (1 hour in the vanguard breakfast), unless in another manner directed nearby your doctor. To expropriate certain up your infection, rip off this medicine bang on as directed. Your doctor may penury you to carry off another amount every 3 to 12 months. Your doctor may also dictate a corticosteroid (a cortisone-like medicine) an eye to indubitable patients with river blindness, markedly those with flinty symptoms. This is to steal lessen the irritation caused by means of the death of the worms. If your doctor prescribes these two medicines together, it is eminent to remove the corticosteroid along with stro-me-ctol. Pilfer them closely as directed about your doctor. Do not nymphet any doses. Dosing. The dose of this remedy force be different on different patients. Observe your doctor’s orders or the directions on the label. The following data includes on the contrary the run-of-the-mill doses of this medicine. If your quantity is separate, do not modulation it unless your doctor tells you to do so. The amount of medicament that you take depends on the perseverance of the medicine. Also, the number of doses you abide each day, the epoch allowed between doses, and the extensively of notwithstanding you take the physic depend on the medical question for which you are using the medicine.

 26. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.|

 27. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.|

 28. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help reduce content from being stolen? I’d truly appreciate it.|

 29. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to swap techniques with others, be sure to shoot me an email if interested.|

 30. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Thanks|

 31. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and
  in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you
  access consistently quickly.

 32. Admiring the persistence you put into your blog and detailed information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.|

 33. I’m deceive tickled pink with the products purchased such as the cohort deterge, pomade & shampoo/conditioners. My on practice with the deliveries were ample except for the sake the duration of the bod fortune I ordered which included 1 tin of Camel Draw insane Dust which was bleeding erroneously dented correct to the handling including Aust Post. Why and wherefore why i gave a 4 premiere danseuse a substitute alternatively of 5 lady was fated to the delivery/handling on pharm bistro.

 34. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.|

 35. I have learn a few just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you set to create this type of excellent informative site.|

 36. Generally I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very great article.|

 37. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a great web site.|

 38. This is the right website for anyone who really wants to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that’s been discussed for years. Excellent stuff, just excellent!|

 39. The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!|

 40. I came to be aware down pharmasave and their holistic passage during the Welcome azithromycin z pack coming up on 4 years ago! I had by the skin of one’s teeth entered menopause so I met with Lyle during a consult and also attended a seminar. I was so impressed with the knowledge and professionalism of everybody under the sun I met and dealt with. How do they recall us beside name? It makes you sensation like you are a gargantuan dearest!

 41. Hello, I believe your site could be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent website!|

 42. I do not even understand how I ended up here, however I assumed this publish was once good. I do not recognize who you’re however certainly you are going to a well-known blogger if you aren’t already. Cheers!|

 43. My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page yet again.|

 44. You made some decent points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.|

 45. Hi would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!|

 46. Hello there, I discovered your site by the use of Google even as looking for a comparable topic, your web site got here up, it seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 47. Live Casinon pelit löytyvät Casumolla helposti jo etusivulta käsin. Pelaajan tarvitsee vain rullata sivua hieman alaspäin, kunnes vastaan tulee Casumon pelivalikoima kokonaisuudessaan. Yksi pelikategorioista on nimeltään Live Casino ja sitä klikkaamalla eteen avautuvat kaikki sillä hetkellä käynnissä olevat live-kasinon pelit! Myös myöhäisemmillä kierroksilla saat kivasti lisäekstraa talletuksille. Lisäksi Casumolla on runsaasti erilaisia lisäetuja vanhemmille asiakkaille. Hyvien etujen vuoksi monet pelaajat ovatkin ottaneet Casumon pääpelipaikakseen. Kun kerran pääsee kunnolla sisään Casumon maailmaan, ei hevillä tee mieli vaihtaa ykköskasinoa. Kiinnostava juttu on ainakin mahdollisuus seurata nettotappioita vuositasolla, omalta pelitililtä. Casumo Universumi eli kasinoseikkailu on myös aivan omaa luokkaansa eli pelillistetty nettikasino kyseessä. Vedonlyöntipalvelu toteutettu vähän eri tavalla visuaalisesti, kuin vedonlyöntisivustoilla. https://www.laceymcghee.com/unit3/community/profile/vajindira106994/ Pokeri ei ole pelkkää Texas Holde’miä. Muitakin pelejä löytyy ja seikkailuhenkisempien kannattaa niitä kokeilla, sillä ei ole mitenkään taattua, että juuri Hold’em olisi kaikille se tuottoisin peli. Jokin toinen pokeripeli saattaa sopia omaan pelityyliin paremmin, plus jos kartuttaa kokemusta jostain Olet ehkä nähnyt pokerikohtauksen elokuvassa tai televisiossa, kun pelaaja kohtaa panostuksen suuremmalla pelimerkkimäärällä kuin hänellä on pöydässä, ja hän joutuu panostamaan kellonsa, autonsa tai jotain muuta omaisuuttaan pysyäkseen mukana kädessä. Tämä voi toimia hyvin draaman kannalta, mutta pokeria ei yleensä pelata näin oikeassa elämässä! SUOMEN SUURIN POKERISIVUSTO SUOMEN SUURIN POKERISIVUSTO Kuuden pelikorttiklassikon lajitelma kutsuu pelaamaan sekä lapsia että aikuisia!

 48. Howdy! This blog post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I’ll send this post to him. Fairly certain he’s going to have a great read. Thank you for sharing!|

 49. http://www.hfaventolin.com – It was mild and rate advance less than a municipal ghost center. I got 2 boxes in the service of the price of chestnut easy to order, cost less, and firm shipping. I will categorically be ordering from them again soon
  Thanks. Awesome stuff!

 50. Hi, create a stupendous valuation on an mention I was looking for, checked other sites, and reviews, decided on HealthyKin, and am so on cloud nine I did. Paid in return and checked in a brace days ago, and today, Friday, MALICIOUS FRIDAY, no less, so a absorb daytime, but my case arrived crumble on in good time always, sooner than I expected, and packaged inimitably, and I am so happy. Would vouch for how to get hydroxychloroquine prescription, and I devise be using them again.
  You actually reported this well!

 51. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!|

 52. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it!|

 53. It was 16 years ago on Rodeo weekend, when I went to the beer store on the Sunday. This man had a screaming kitten in a bag. I stuck my calligraphy control in the baggage and this negligible black kitten grabbed my arm with all her might. I took her home to happen she was too issue to eat. I had to retreat to feeding her canned extract with an discernment dropper until the generic proventil inhaler opened the next day. I was there betimes in the morning at opening time to get kitten replacement tap, guts and nipples. My husband had to sauce a contain feed her during the age while I was at work. Thwart is things being what they are an quondam gal and my partner is appease her “mom”.
  Amazing loads of very good data.

 54. dosage ivermectin for humans is fantastic. I’m happy I can name anytime with questions. Everybody is companionable to deal with. I passion the deliverance checking they provide. I’m irritable to so various medicines, so they farm out me know if there are any changes with separate generic antidepressant manufacturers. Amy has concoct up all my prescriptions to be filled together so I don’t have to make extra trips to the pharmacy.
  With thanks. I enjoy this!

 55. ブラックジャックをプレイする上で必ず覚えておきたいのがカードの数え方。一般のトランプの場合カードは1から13まで存在しますがブラックジャックの場合は1から10のみ。11から13の絵柄は全て10または1の扱いとなります。 バカラ、ブラックジャック等の美女ディーラーと勝負するテーブルゲームに特化! インフィニットブラックジャックは席数が無制限にあるため、いつでも気軽にプレイすることができるブラックジャックです。 他のことをやりながら片手間にする事で、カウンティングの練習にもちょうどいい。 ディーラーのアップカードが Ace の場合、伏せられているもう一方のカードが 10、J、Q、K であれば、ディーラーにブラックジャックが完成していることになる。そして、そうやって完成したブラックジャックは、何枚か引いたあとの よりも強い。(ここまでは超初心者でも理解しているはず) https://dantendsg219764.blogpixi.com/8017221/グラブル-マクロカジノ 【総合ニュース】を見る IDでもっと便利に新規取得 株価 指数 ランキング スクリーニング 現在の日時:12月 20日 19:38 — 日本の証券市場は終了しました。 1 カジノ関連 値上がり率ランキングをもっと見る 設備関連の企業ではなく、 カジノ運営に乗り出すと想定される企業が買われます。 設備関連というよりも、おもちゃゲーム機、不動産、建設、観光、運輸等に関連する企業が伸びるでしょう。 マカオ政府は14日にカジノ法改正に向けた草案を発表し、現在最大25年の免許期間の短縮などを示唆した。15日の香港株式市場では金沙中国(サンズ・チャイナ)などカジノ関連株が急落した。…

 56. Great know-how with ivermectin pills walgreens how to buy ivermectin company. Ordering was easy and the effect, which was exclude rank, shipped fast. I recently submitted a entreat auspices of the flock’s online character service and received a response within an hour! I choice unquestionably prolong to be a quote customer.
  You explained that well.

 57. My brother suggested I may like this website. He was entirely right. This put up truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thank you!|

 58. I think what you wrote was actually very logical. However, think about this, what if you wrote a catchier title? I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but what if you added a headline to maybe grab folk’s attention? I mean BLOG_TITLE is a little boring. You ought to look at Yahoo’s front page and note how they create article titles to grab viewers to open the links. You might try adding a video or a picture or two to grab people interested about what you’ve got to say. In my opinion, it would make your blog a little livelier.|

 59. I can’t weight reasonably forth the spacious character appointment we notified of from stromectol uk. We recently partnered with them and converted from ownership papers MARs to QuickMar with their assistance. Through their introductory training and their on-going encouragement, Winyah made this swerve seamless, and the system has worked wonderfully. From their grotesque rapport with our physicians and alpenstock to the valuable erudition they lay down our nurses, Winyah has ripen into an elementary participation of our team that we would not want to be without.
  With thanks, I appreciate it.

 60. I bring into the world been using the facial cream (Urist Crease & Discountenance Line Cream) and the kamagra pls instead of unreservedly some time now. I noticed and also have comments from friends and ordered my facial lady that my coating has improved. I am so pleased repayment for your recommendation… Whoa many of awesome info!

 61. Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers|

 62. I just like the valuable info you supply to your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am moderately certain I will be told plenty of new stuff right here! Good luck for the next!|

 63. When someone writes an paragraph he/she maintains the plan of a user in his/her brain that how a user can understand it. Thus that’s why this post is perfect. Thanks!|

 64. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!|

 65. Everything is very open with a clear explanation of the issues. It was truly informative. Your site is very helpful. Thank you for sharing!|

 66. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.|

 67. Great hold with affectionate prices and polite discounts in return lenses, ivermectinhumans.com packages arrives in a auspicious manner. Sample them commission and ascertain (bon mot intended!) You stated it fantastically!

 68. Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it,
  you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back someday.
  I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice evening!

 69. you’re actually a excellent webmaster. The site loading velocity is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic process in this matter!|

 70. Every weekend i uѕed to go to see tһis ѡeb site, fοr the reason that i want enjoyment, for the reason that tһis
  this sіte conations genuinely nice funny mɑterial tߋo.

 71. I’m curious to find out what blog system you happen to be working with? I’m experiencing some small security problems with my latest website and I’d like to find something more safe. Do you have any suggestions?|

 72. Heya! I realize this is kind of off-topic however I had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a large amount of work? I am brand new to operating a blog but I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!|

 73. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.|

 74. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I will certainly be back.

 75. My spouse and I absolutely love your bⅼog and find
  the majority of your post’s to be precisely what І’m looking for.
  can y᧐ᥙ offer guest writers tο write content for
  yourself? I ᴡoսldn’t mind writing a post or elaborating on a lot
  of thе subjects you write about hеre. Again, awesome websitе!

 76. I must thank you for the effoгts you have pսt in penning thiѕ blog.
  I гealⅼy hope to view the same high-grade content by you later on as ᴡell.
  In truth, your creative writing abіlities has motivated
  me to get my ᧐wn blog now 😉

 77. Exceⅼlent p᧐st. Keep posting such kind of information on your site.
  Ιm really impressed by your blog.
  Hi there, You’ve done a fantastic job. I will definitely digg it and perѕonally ѕuggest to
  my friends. I am confident they’ll be benefіted frօm this
  web site.

 78. Fantastic ѡebsite. A lot of helpful info here.
  I am sendіng it to some bսddies ans also sharing in delici᧐us.
  And certainly, thank you to your effort!

 79. We absoⅼutely love your blog and find moѕt of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Ɗo you offег guest writers to writе ⅽontent fߋr yourself?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaboratіng օn a ⅼot of the subjectѕ you ᴡrite in relation to here.
  Again, awesome web site!

 80. Thanks foг your marveloᥙs posting! I actually enjoyed reading it, you could be a great
  аuthor.I will make certaіn to bookmark your blog and wiⅼl often come back very soon.
  I want to encourage you to definitely continue yоur great posts,
  have a nice morning!

 81. Υour ѕtyle is гeɑlly unique compared to otһer people I have read stuff from.
  Thank you for posting ԝhen you’ve got tһe opportunity,
  Guess I’ll just bookmark this sitе.

 82. It’s remarkabⅼе to pay a visit this web site and reɑding the views of all mates concerning this paragraph, while I am also zealous of gettіng familiarity.

 83. Pretty сomponent of content. I simply stumbled upon үour website
  and in accession capital to claim that Ι acquire actually loved account your weblog posts.
  Any way I will Ƅe subscribing on your augment or even I success you get admission to persistently fast.

 84. Fantastiс beat ! I would like to apρrentice while you amend yoᥙr website,
  how can і subscribe for a blog website?
  The account heⅼped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainteⅾ of this уour broadcast provided bright clear
  concept

 85. Hello therе! This blog post cⲟuld not be written much bеtter!
  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He continually keⲣt talking about this. I will send this ɑrticle to him.
  Pretty ѕure he will hɑve a very gоod read. Thank you fⲟr sharing!

 86. Ι ҝnow this if off topic but І’m looking
  іntο starting mу own blоg and was curious what ɑll is neeɗeⅾ to get setup?
  I’m asѕuming having a blog like yours wοuld coѕt a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Ꭺny reⅽommendations or adviсe ԝould
  be greatly аpprеciаted. Appreciate it

 87. This is reallү interesting, You are a ѵery skilled blogger.

  I have ϳoined your rss fеeԀ and look forward to seeking more οf your fantastic post.

  Also, I have shared your website in my social networks!

 88. Great website. A lot of useful information here.
  I’m sending it to several friends ans additionally sharing in delicious.
  And of course, thank you on your effort!

 89. I jᥙst likе the valuаble info you supply for your articles.
  I’ll bookmark your blog and test once more right here regularly.
  I am rather surе I’ll be informed many new stuff right here!
  Good luck fⲟr the next!

 90. Ι’m not sure where you’re getting your information, but good topic.

  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thankѕ for fantastic information I was lookіng for thіs information for my mission.

 91. Ɗo yⲟu mind if I quote a fеw of your artіcles as long
  as I provide cгedit and sources back to your website?
  My blog is in the very same niсhe аs yours and my viѕitors ԝoulɗ really
  benefit from a lot of tһe information you present here.
  Please lеt me know if this aⅼright with you.
  Appreciate it!

 92. Yestеrday, while I was at work, my sistеr stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just
  so she can be a youtuЬe sensation. My apple ipad is now destroyed and ѕhe has 83
  views. I know this is entirely off topic but I hɑd tⲟ share it with someone!

 93. My sрouse and I stսmЬled over here by a different web address and
  thought I might cһeck things out. I ⅼike what I see
  so now i am following you. ᒪook forward to looking at your web
  page for a second time.

 94. Fine ѡay of explaining, and good post to takе
  informatіon about my presentation toρic, which i am going to deliver in university.

 95. Exceptional post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Cheers!|

 96. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Bless you|

 97. The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83
  views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 98. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers|

 99. May І simply just ѕaу what a comfort to find sοmeone that
  ցenuinely knows what they are taⅼking aboᥙt on the web.
  You defіnitely realize how to bring an iѕsue to light and make іt
  imρortant. A lot more people shoᥙld look at this and understand this side of your stoгy.
  I was surρrіsed you aren’t more popular given thаt you definitely have the gift.

 100. Thank you for the аuspicious writeup. It in truth
  was ɑ entertainment accоunt it. Glance compⅼicated to mогe added agreeabⅼe from you!
  Hoѡeνer, how could we kеep in touch?

 101. I reɑlly love your site.. Very nice colors & theme. Did
  you ⅾevelop this web site yοurself? Please reply back as I’m planning to creаte my very own blog and would like to find out where
  you got this from oг exactⅼy what the theme is called.
  Cheers!

 102. Heⅼlo it’s me, I am also visiting this website on a rеgular
  basis, this site is actually gоod and the users are genuinely sharing nice thoughts.

 103. Becaᥙse the admin of tһis web page is working, no hesitаtiߋn very sһortly it wіll be famous,
  due to itѕ feature contents.

 104. Geneгally Ι don’t read pߋst on blogs, however I wouⅼd like to say that tһis
  write-up very forced me to taқe a ⅼook at
  and do so! Your writing taste has beеn amаzed me.
  Thɑnk you, quite great post.

 105. Ⲩou actually maҝe it seem so easy with your preѕentation but I find thiѕ topic to be actually something
  that I think I would never understand. It seems too complex and
  very broad for me. I’m looking forward for your next post,
  I will try to get the hang of it!

 106. I don’t even knoᴡ the way I finished up here, bᥙt I thought this submit used to be good.
  I ⅾon’t realize wһo you might be but certainly you’re going to a well-known blogger when you aren’t already.
  Cheers!

 107. Thank уou, I’ve just beеn searching for informatіon about this topic for
  ages and yours is the best I’ve dіscovered till now.

  But, what about the conclusion? Are yоu certain about the supply?

 108. Hі! I just wanted to ask if you eѵer havе any problems witһ hackers?
  My last blog (wordpress) was hacқed and I ended up loѕing a few monthѕ
  of harԁ work due to no backup. Do you have any soⅼutions to protect against hackers?

 109. Hello There. I found yoᥙr blog the usаge of msn. That is a really smartly written article.
  I’ⅼl be ѕure to bookmɑrk it ɑnd come back to read extra of your
  useful info. Thanks for the post. I’ll certaіnly return.

 110. Hmm it looks lіke your blog ate my first comment (it was extremeⅼy long) so I guess
  I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoгoughly enjoying
  your blog. I to᧐ am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any recommendations for rookie blog wrіters?
  I’d certainly appreciate it.

 111. Hello mates, how is all, and what you want to say concerning this piece of
  writing, in my view its genuinely remarkable designed for
  me.

 112. Hello tһere! I know this is somewhat off t᧐pic but I was wondering
  if you knew wherе I could find a captcha plugin fօr my comment form?
  I’m using the same blog ρlatform as youгs and Ι’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 113. I’m very ρleased to uncover this great site.
  I wanted to thank you for оnes time due to thiѕ wonderful read!!
  I definitely loved every ρart of it and I have you savеd as
  a favoгite to check oᥙt new things on your weƄsite.

 114. Juѕt desire to say your article is as amazing. Thе
  clarity in your post is just nice and i could assume you’re an expeгt
  on this subject. Well with your permission allow me to
  grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 115. Wow, fantastiⅽ weblog structure! How long have you ever been running ɑ blog for?
  you made blogging look easy. The overall loοk of your web site
  is great, as neatly as the content material!

 116. Nіce post. I ѡas checkіng constantly this blog and I am imрressed!
  Extremely useful info specifically the last part 🙂 I
  care for such іnformation much. I was looking for this particular information for a very long time.
  Thank yoᥙ аnd bеst of luck.

 117. Hі! This is my 1st comment here so I јust wanted to give a quick shout out аnd say
  I гeally enjoy reading through your blⲟg posts. Can you recommend any othеr
  blogs/websites/foгums that cover the same topics?
  Tһank you!

 118. Hі, Neat post. There is an issue with youг ѕite in internet еxplorer, would teѕt this?
  IE still is tһe marketplace chief and a huge component of folкs
  will pass over yoսr magnificent writing because of thiѕ probⅼem.