Agjëruesi i ka të garantuara tri shpërblime

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim.

Vëllezër besimtarë;

Në hutben e sotme, që është hutbeja e parë e ramazanit të sivjetmë, me lejen dhe ndihmën e Allahut, do të flasim në temën: Agjëruesi i ka të garantuara tri shpërblime

Ramazani është muaji i begative të panumërta të Allahut, i bereqetit dhe të gjitha të mirave. Ramazani gjithashtu është muaji i shpërblimeve të mëdha për agjëruesit. Në këtë hutbe do t’i përmendim tri shpërblime të mëdha, të cilat i shpreson çdo agjërues dhe të cilat nuk do t’i këmbente me krejt dynjanë dhe çdo gjë që ka në të.

  1. Mjerë ai që e pret ramazanin, dhe nuk i falen mëkatet e tij

Ramazani është muaji të cilin Allahu e ka bërë mundësi për pastrim e çlirim nga mëkatet dhe kërkim falje nga i Plotfuqishmi, nga Ai, mëshira e të cilit tejkalon zemërimin e tij. Allahu i Plotfuqishëm në Kuran thotë: “Nuk ka dyshim se Unë e fal atë që është penduar, që ka besuar, që ka bërë vepra të mira dhe që përqendrohet për në rrugën e drejtë.” (Taha, 82)

Transmetohet nga Xhabir ibn Semure (r.a.), se Pejgamberi (savs), ka thënë: “Më erdhi Xhibrili dhe më tha: – O Muhamed, kush jeton me njërin prind, dhe prindi i vdes kurse ai hyn në xhehenem, Allahu e largoftë nga mëshira e Tij. Thuaj: Amin! Dhe unë thashë: Amin! Pastaj më tha: – O Muhamed, kush e pret muajin ramazan dhe vdes pa iu falur mëkatet dhe hyn në xhehenem, Allahu e largoftë nga mëshira e Tij. Thuaj: Amin! Dhe unë thashë: Amin! Pastaj më tha: – O Muhamed, në praninë e të cilit përmendet emri yt dhe ai nuk sjell salavat  mbi ty dhe vdes dhe hyn në xhehenem, Allahu e largoftë nga mëshira e Tij. Thuaj: Amin! Dhe unë thashë: Amin!” (Ibn Huzejme dhe Ibn Hiban)

Ai gjithashtu ka thënë: “Kush e agjëron ramazanin me besim dhe shpresë në shpërblimin e Allahut, do t’i falen mëkatet e tij të mëparshme.” (Buhariu dhe Muslimi)

Ebu Seid el-Hudri (r.a.), transmeton se Pejgamberi (savs), ka thënë: “Çdo musliman që agjëron një ditë për në rrugën e Allahut, Allahu do ta largojë nga zjarri 70 vjet.”

  1. E drejta për ndërmjetësimin (shefaatin) e Muhamedit (savs), në Ditën e Gjykimit

Shpërblimi i dytë për agjëruesit, pikërisht, është shefaati dhe ndërmjetësimi i Muhamedit (savs) në Ditën e Gjykimit. Shefaati përmendet në këtë ajet: “Atë ditë, nuk do të bëjë dobi ndërmjetësimi i askujt, përveç ndërmjetësimit të atij, që i jep leje Mëshiruesi dhe që është i kënaqur me fjalët e tij.” (Ta-ha, 109).

Kurse Muhamedi (savs), ka thënë: “Si do të silleni kur Allahu do t’ju mbledhë në Ditën e Gjykimit në një vend, ashtu siç mblidhen shigjetat në qese, në Ditën e cila zgjat 50.000 vjet?” (Silsiletus-Sahiha, nr 2817)

Atë ditë njerëzit do të kërkojnë dikë i cili do të ndërmjetësojë për ta tek Allahu që tu ndalohen ose tu pakësohen vuajtjet, dhe do të shkojnë te Ademi (a.s.), por ai do tu thotë: “Më vjen keq, unë nuk mund të ju ndihmojë!”

Pastaj do të shkojnë te pejgamberët tjerë njëri pas tjetrit – nga Nuhu, Ibrahimi, Musai deri në Isai (a.s.), dhe të gjithë do të përgjigjen në mënyrë të njëjtë.

Pastaj, kur të vijnë te Muhamedi (savs), ai do tu thotë: “Mua më përket kjo e drejtë.”

Dhe atëherë, Muhamedi (savs), do të bëjë sexhde para Allahut, dhe Allahu do t’i thotë: “O Muhamed, ngrije kokën, thuaj se do të dëgjohesh dhe kërko se do të jepet çka të kërkosh.” E Pejgamberi (savs), do të thotë: “O Zot, umeti im, umeti im!”

Allahu do t’i thotë: “Shko dhe nxirri nga xhehenemi të gjithë pjesëtarët e umetit tënd, në zemrat e të cilëve kishte edhe një grimcë të besimit.”

Muhamedi (savs), do të kthehet tri herë, kurse herën e katërt do të thotë: “O Zoti im, më lejo t’i nxjerrë nga xhehenemi të gjithë pjesëtarët e umetit tim, të cilët dikur kanë shqiptuar: La ilahe il-lallah!”

Dhe Allahu do t’i thotë: “Pasha madhërinë dhe lartësinë Time, do t’i nxjerr nga xhehenemi të gjithë ata që kanë shqiptuar: La ilahe il-lallah.” (Buhariu)

Vëllezër besimtarë;

Përveç kësaj, edhe veprat e mira do të ndërmjetësojnë për njerëzit në Ditën e Gjykimit.

Imam Ahmedi transmeton një hadith nga Ibn Omeri (r.a.), në të cilin Pejgamberi (savs), ka thënë: “Agjërimi dhe Kurani do të ndërmjetësojnë për njeriun në Ditën e Gjykimit. Agjërimi do të thotë: ‘O Zot, unë e kam penguar atë nga ushqimi dhe pija, andaj më lejo që të ndërmjetësoj për të.’ Edhe Kurani do të thotë: ‘O Zot, unë e privova nga gjumi i natës, andaj më lejo që të ndërmjetësoj për të.’ Dhe Allahu do ta pranojë ndërmjetësimin e tyre.”

  1. Kënaqësia e Allahut dhe shikimi në Madhërinë e Allahut

Në fund, vjen shpërblimi më i madh, kënaqësia e Allahut dhe shikimi në madhërinë e Tij.

Ebu Seid el-Hudri transmeton se Pejgamberi (savs), ka thënë: “Allahu do t’ju drejtohet banorëve të xhenetit, me fjalët: ‘O banorët e xhenetit!’

Ata do të përgjigjen: ‘Të përgjigjemi, o Zot, në dorën Tënde janë të gjitha të mirat!’

Atëherë do t’i pyes: ‘A jeni të kënaqur?’

Ata do të përgjigjen: ‘Si të mos jemi të kënaqur, o Zot, kur na ke dhënë neve atë që nuk i ke dhënë askujt tjetër!’

Allahu do t’i pyes: ‘A dëshironi t’ju jap diçka edhe më të mirë se kjo?’

Ata do të përgjigjen: ‘Po çka ka edhe më të mirë se kjo, o Zot?’

Allahu atëherë do tu thotë atyre: ‘Ju është lejuar kënaqësia Ime, kurrë me ju nuk do të jam i zemëruar.’ “ (Buhariu, Muslimi dhe Ahmedi)

Në një transmetim tjetër thuhet: “Kur banorët e xhenetit do të hyjnë në xhenet, Allahu do tu thotë atyre: ‘A dëshironi diçka edhe më shumë se kaq?’

Ata do të përgjigjen: ‘A nuk na i ke bërë fytyrat të ndritura, a nuk na ke shti në xhenet dhe na ke shpëtuar nga xhehenemi’, atëherë Allahu do ta zbulojë perden dhe për banorët e xhenetit nuk do të ketë asgjë më të dashur për të shikuar sesa në Madhërinë e Allahut.” (Muslimi dhe Tirmidhiu)

O Allahu i dashur, na i fal mëkatet tona në këtë muaj të bekuar të ramazanit, na e mundëso ndërmjetësimin të dashurit Tënd, Muhamedit (savs), na regjistro neve me robërit Tu të zgjedhur, dhe mos na privo nga kënaqësia e shikimit në Madhërinë Tënde në Ditën e Gjykimit.

O Allah, bën mëshirë për besimtarët dhe besimtaret, për të gjallët e tyre dhe për të vdekurit!

O Allah, ndihmoje Islamin dhe muslimanët, dhe poshtëroji ata që e poshtërojnë fenë!

O Allah, na mëshiro neve, sepse Ti je i mëshirshëm, dhe mos na dëno, edhe pse ke mundësi për këtë!

O Allah, te Ti mbështetemi të na mbrosh nga vuajtjet, nga fatkeqësitë dhe nga armiqt.

O Allah, të falënderojmë derisa të jesh i kënaqur me ne, dhe të falënderojmë edhe pasi të jesh i kënaqur.

O Allah, jepi këtij umeti një mjedis ku besimtarët do të ngriten, ku do të urdhërohet e mira, e do të ndalohet e keqja. Amin!

Përshtati: Miftar Ajdini

Refrencë: Abdusamed Nasuf Bušatlić;

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.