Sektet dhe medhhebet në islam

Dr. Musli Vërbani

 

Dëgjojmë shpesh për sektet dhe medhhebet në islam. Ka prej atyre që sektin e barazojnë me medhhebin dhe anasjelltas. Dëgjojmë shpesh edhe për grupin e shpëtuar. Ka prej atyre të cilët dëshirojnë ta kuptojnë se cila është grupa e shpëtuar dhe duke u munduar ta kuptojnë cila është grupi e shpëtuar krijojnë urrejtje ndaj medhhebeve, duke menduar se edhe medhhebet janë grupe dhe nuk janë pjesë e xhematit të umetit, kësisoj i refuzojnë dhe nuk i pranojnë edhe medhhebet. Për të bërë dallimin në mes tyre shkurtazi do t’i sqarojmë si vijon:

Në përgjithësi çështjet ndahen në:

– çështje primare, dhe

– çështje sekondare.

Çështjet primare janë çështje të ndërlidhura me besimin (imanin).

Çështjet sekondare janë çështje të ndërlidhura me iradet (adhurim) dhe muamelat (veprimi reciprok ndër njerëzor).

Me çështjet primare merret shkenca ilmul-kelamit (besimit), ndërsa me çështjet sekondare merret shkenca e fikhut.

Pasi që feja është e përcaktuar në njohje të Krijuesit dhe dëgjueshmërinë ndaj tij, atëherë mund të vijmë në përfundim se:

– njohja e Krijuesit është primare, ndërsa

– dëgjueshmëria ndaj tij është sekondare.

Mospajtimi në çështje primare është i urryer ndërsa mospajtimi në çështje sekondare nuk është i urryer.

Grupet  dhe drejtimet ndahen në:

 1. Sektet të ndara në bazë të besimit;
 2. Drejtimet e ndara në bazë të ibadetit (adhurimit) dhe raporteve ndërnjerëzore;
 3. Sektet të cilat janë të ndara në bazë të çështjeve parësore por edhe sekondare.
 1. Sektet të ndara në bazë të besimit

Në bazë të besimit sektet ndahen në:

 1. Muëtezil;
 2. Havarixh;
 3. Ehlu sunet;
 4. Eshari dhe Maturidi.

Përpos këtyre kemi edhe  sektet tjera si: Murgjijet, Xheberijt, Kaderijt, etj.

Murgjijet ndahet në sekte tjera siç janë: Pasuesit e Junus Bin Aunit; el-Gasanijet; el-jevmijet; eth-Thevbanijet dhe el-Halidijet.

Muëtezilët janë sekt i ndarë nga ehlu suneti për shkaqe të bazës së besimit. Përndryshe muëtezilët  mund t’i quajmë si filozofi e veshur me petkun Islam.

Sektet e Muetezilëve janë: el-Gejlanijet, el-Vasilijet, el-Umerijet, el-Hudhelijet, en-Nidhamijet, eth-Thumamijet, el-Besherijet, el-Muzdarijet, el-Hishamijet, el-Xhahidhijet, el-Keabijet, el-Xhebaijet, el-Behsheijet, el-Ahshedijet, el-Hajtijet dhe el-Hasenijet.

 

Havarixhët janë sekt i ndarë nga ehli suneti. Havarixhët thonë se njeriu bëhet jobesimtar për shkak të mëkatimit të madh dhe ndahen në 21 sekte: el-Mahkemijet, el-Ezarkatu, en-Nexhdat, el-Bejheijetu, el-Axharidetu, es-Salijetu, el-Mejunetu, el-Hamzijetu, el-Halfijetu; el-Etrafijetu; esh-Sheabijetu; el-Hazimijetu; et-Thealebijetu; el-Ahisijetu; err-Rrushdijetu, el-Meabedijetu, el-Mekremijetu, el-Mealumijetu, el-Mexhhulijetu, el-Abadijetu, el-Esgarijetu dhe el–Hafsijetu.

Ehlu suneti është baza (nga e cila janë ndarë sektet tjera) i cili i përmbahet vetëm tekstit (Kur’anit dhe hadithit), përndryshe gjenerata e parë e cila ende nuk është përzier me filozofi greko-romake çështjet e fesë i bazonin në tekste duke mos kundërshtuar aspektin racional por të ndrojtur nga filozofitë e huaja në islam.

Esharijtë dhe Maturidijtë janë vazhdimësi e ehlu sunetit dhe nuk janë të ndarë prej bazës, sepse pasi që ka fillua përzierja me kultura të popujve të ndryshëm si ato persiane dhe greko- romake, këta as nuk lejonin depërtimin e filozofive të huaja në islam posaçërisht filozofinë greko-romake as nuk i kanë lënë çështjet të padebatuara por as nuk kanë rënë pre e filozofive të huaja kështu që Esharijtë dhe Maturidijtë mund t’i quajmë mes i ehlu sunetit dhe muëtezilëve sepse e bëjnë ndërlidhjen e teksteve me logjikën dhe assesi nuk janë sekt në vete i ndarë nga ehlu suneti.

 1. Drejtimet në bazë të ibadetit (adhurimit) dhe raporteve ndërnjerëzore

 

Drejtimet për çështje të adhurimit dhe raportet ndërnjerëzore ndryshe i quajmë Medhhebe (hartim programi për mënyrën e kuptimit të çështjeve të adhurimit dhe të raporteve ndërnjerëzore). Nga kjo mund të themi se nuk do të ishte e drejtë që medhhebet të quhen shkolla juridike sepse shkollat juridike merren me çështjen e raporteve ndërnjerëzore ndërsa medhhebet përpos çështjeve të raporteve ndërnjerëzore merren edhe me çështjet e adhurimit ndaj Krijuesit.

Medhhebet nuk janë drejtime të cilat e kundërshtojnë njëra tjetrën në çështje primare të adhurimit dhe të raporteve ndërnjerëzore por në çështje sekondare të çështjes së adhurimit dhe të raporteve ndërnjerëzore.

Medhhebet nuk janë të ndara nga njëra-tjera por janë drejtime të cilat brenda bazës debatojnë për të ardhur deri te Kur’ani dhe suneti. Me një fjalë drejtimet janë drejtime të cilat shpijnë te pikëbashkimi dhe assesi te ndarja apo shkëputja.

Shkaqet të cilat kanë ndikuar në këto drejtime janë të shumta por kryesore janë se: Islami thërret në logjikë, islami është për gjithë popujt, për të gjitha vendet dhe gjeneratat dhe islami është edhe për këtë botë edhe për botën tjetër.

Drejtimet e formuara në çështje të adhurimit dhe të raporteve ndërnjerëzore janë:

 1. Medhhebi(drejtimi) Hanefij;
 2. Medhhebi (drejtimi) Shafiij;
 3. Medhhebi (drejtimi) Malikij dhe
 4. Medhhebi(drejtimi) Hanbelij.

Ekzistojnë edhe medhhebet (drejtime) tjera por ato janë shumë pak të njohura.

Medhhebin Malikij dhe Hanbelij më shumë mund t’i quajmë drejtime të cilat u përmbahen teksteve (Kur’anit dhe sunetit) dhe të cilat shumë pak e përdorin Kijasin (analogjinë), me fjalë tjera shumë pak e përdorin logjikën në zbulimin  dhe shpalosjen e ligjeve të sheriatit.

Medhhebi Shafiij dhe Hanefij bazohet në tekste dhe në logjikë. Shafiijtë përdorin  Kijasin më shumë se Hanbelijtë dhe Malikijtë, ndërsa Hanefijtë edhe më shumë se Shafiijtë.

Shihet se  Hanefijtë janë mes i Hanbelijve dhe Malikijve në njërën anë dhe të Shafiijve në anën tjetër. Themelues i shkencës së usuli fikhut është Shafiiju ndërsa Hanefijtë e kanë zhvilluar edhe më shumë këtë shkencë.

Nuk mund t’i quajmë Hanefijtë racionalistë përballë tekstit (Kur’anit dhe sunetit) por racionalistë të kuptimit të tekstit (Kur’anit dhe sunetit).

 1. Sektet të cilat janë të ndara në bazë të çështjeve parësore por edhe sekondare

Sektet  të cilat janë të ndara në bazë të çështjeve parësore por edhe sekondare janë: Shiitët dhe Sunitët.

Shiitët janë grupi i vogël i cili është ndarë prej grupit të madh (sunit) kështu që nuk do të ishte e drejtë që sunitët të quhen sekt edhe pse quhen përballë shiitëve dhe sekteve tjera por vetëm se për të bërë dallimin ndaj sekteve tjera, sepse  sekti është grup i vogël fetar i ndarë prej grupit të madh (bazë) dhe se origjina e fjalës sekt rrjedh nga latinishtja “secte” që do të thotë “ndjekës” ose prej fjalës “sectare” që do të thotë “pres (prerje)” dhe shiitët janë ndarë nga sunijet.

Në mes të shiitëve dhe sunitëve qëndron dallimi primar dhe sekondar në të njëjtën kohë.

Dallimi primar është dallimi i besimit të çështjes së Imamit se a është shtyllë e fesë apo interes i përgjithshëm i muslimanëve.

– Shiitët thonë se Imamati është shtyllë e besimit.

– Sunitët thonë se Imamati nuk është pjesë thelbësore e besimit por është interes i përgjithshëm i muslimanëve.

Pas kësaj edhe sunitët por edhe te shiitët ekzistojnë drejtime të ndara sa i përket çështjes së ibadetit dhe muamelat.

Shiitët në përgjithësi ndahen në:

 1. Imamij;
 2. Zejdij dhe
 3. Ismailij.
 1. Imamijtë janë shiitët që pretendojnë në 12 Imamët dhe se imami i 12 edhe sot është gjallë dhe e presim paraqitjen e tij, përndryshe quhen pritësit e imamit.
 1. Zejdijtë janë shiitët të cilët konsiderojnë Imam Zejd bin Ali bin Husein r.a.
 1. Ismalijjtë janë shiitët të cilët e konsiderojnë imam pas Xhafer bin Sadikut djalin e tij Ismailin dhe nuk i konsiderojnë Imam bijtë e tjerë të cilët vijnë nga djali tjetër i tij Kjadhimi.

Ekzistojnë edhe të ashtuquajturat sekte por e vërteta është se nuk janë sekte siç janë: Gulatu-shia të cilët ndahen në  pesëmbëdhjetë sekte:

– El-Kejsanijet të cilët janë të ndarë në katër sekte;

– El-Mushebehunët të cilët janë të ndarë në pesë sekte;

– El-Keramijet të cilët ndahen në shtatë sekte;

– El-Xheberijet në katër sekte.

Edhe sektet siç janë: Babij, Behaij, e të ngjashëm me ta  nuk mund të quhen sekte islame se ato kundërshtojnë bazën e bazave të fesë siç është  vula e pejgamberit (Muhamedi a.s është vula e Pejgamberëve).

Sa i përket haditheve të Muhamedit a.s:  “Vërtetë ata që ishin para jush nga njerëzit e Librit u ndanë dhe u përçanë në 72 grupe, edhe ky umet do ndahet në 73 grupe. Të gjithë do të jenë në zjarr dhe vetëm njëri do të jetë në Xhenet, e ky është xhemati.”   dhe hadithi tjetër: “Do të ndahet umeti im në 73 grupe, të gjitha do jenë në zjarr pos njërit. Shokët e e pyetën: Kush është ai grup o i dërguar i Allahut. Muhamedi a.s. u përgjigj: Ata të cilët e pasojnë rrugën në të cilën jam unë dhe shokët e mi” .(Këto hadithe) Nuk kanë për qëllim numrin e sipërpërmendur por kanë për qëllim shumësinë sepse prej kohës se kaluar e deri në të sotmen nuk mund të determinohet numri shtatëdhjetë e tre, por edhe nëse determinohet atëherë ka mundësi që në të ardhmen të paraqiten edhe sekte të tjera kështu që  numri do të ishte në kundërshtim me hadithin.

Grupi i shpëtuar është grupi i selefu salih nga të cilët burojnë Esharijtë dhe Maturdijtë dhe medhhebet pa përjashtim të cilat janë ehlu suneti dhe xhemaati sepse të gjithë angazhohen që të kapen për litarin e Allahut siç ka thënë Zoti i Lartmadhëruar: “Dhe përmbahuni fort për litarin e Allahut të gjithë së bashku dhe mos u ndani. Kujtoni dhuntinë e Allahut për ju sepse kur ishit në armiqësi Ai i pajtoi zemrat tuaja e në saje të dhuntisë së Tij u bëtë vëllezër dhe ju ishit buzë greminës së zjarrit ndërsa Ai ju shpëtoi prej saj. Allahu ua shpjegon shpalljet e veta që ju të drejtoheni në rrugën e drejtë”. (Ali Imra : 103)

1 722 Comments

 1. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much.

  I hope to give something back and aid others like you helped me.

 2. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am experiencing troubles with your RSS.
  I don’t understand why I cannot join it. Is there anybody having the same RSS problems?
  Anybody who knows the answer can you kindly respond?
  Thanks!!

 3. Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same
  niche. Your blog provided us beneficial information to work
  on. You have done a extraordinary job!

 4. Today, I went to the beach with my kids. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
  and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She put the shell to her ear and screamed. There was a
  hermit crab inside and it pinched her ear. She
  never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 5. Heya i’m for the first time here. I found this board
  and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back
  and help others like you aided me.

 6. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures
  on this blog loading? I’m trying to determine if its a
  problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 7. Everything is very open with a very clear explanation of the issues.
  It was truly informative. Your website is extremely helpful.
  Thank you for sharing!

 8. Hello! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when browsing from my apple iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to
  resolve this issue. If you have any recommendations,
  please share. Thank you! quest bars http://tinyurl.com/49u8p8w7 quest bars

 9. Hi! This is kind of off topic but I need
  some advice from an established blog. Is it hard to set
  up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating
  my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
  Thank you scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis
  surgery

 10. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 11. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 12. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 13. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 14. What i don’t realize is actually how you are not actually much more smartly-appreciated
  than you may be right now. You’re so intelligent.
  You know thus considerably in terms of this topic, made me
  in my opinion consider it from so many various angles.
  Its like men and women aren’t involved except it
  is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs great. All the time maintain it up!

 15. After looking at a number of the blog posts on your web page, I seriously like your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my website as well and let me know how you feel.|

 16. An intriguing discussion is worth comment. I believe that you should publish more on this subject matter,
  it may not be a taboo subject but generally folks don’t talk about these issues.
  To the next! Many thanks!!

 17. Your style is unique compared to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.|

 18. Hey! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. With thanks!|

 19. Unquestionably believe that that you said. Your favorite justification seemed to be at the internet the easiest factor to take into account of. I say to you, I certainly get irked whilst people think about worries that they just do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the top and defined out the entire thing without having side effect , other people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 20. Nice post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info particularly the last section 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this certain info for a very lengthy time. Thank you and best of luck. |

 21. Just desire to say your article is as astonishing. The clearness in your put up is just spectacular and i could think you’re an expert on this subject. Well along with your permission let me to grasp your feed to keep updated with imminent post. Thank you a million and please carry on the enjoyable work.|

 22. Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, terrific blog!

 23. whoah this weblog is fantastic i really like reading your articles. Stay up the good work! You recognize, lots of individuals are searching around for this info, you can aid them greatly. |

 24. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you|

 25. Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!|

 26. Porn, Free-born Porn Videos, Porno Bonking Tube & XXX Pornography. Ambulatory Porn Movies – Permitted Iphone Joining, Android XXX. At will Porn Movies, Bourgeoning to bed Gargantuan, XXX Porno Videos & Matured Porn
  free porn video

 27. Hi there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!|

 28. Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Extremely helpful information particularly the final section 🙂 I deal with such info a lot. I was seeking this certain info for a very lengthy time. Thanks and best of luck. |

 29. Hello! I’ve been reading your web site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Dallas Tx! Just wanted to tell you keep up the great work!|

 30. Hello! I simply would like to offer you a big thumbs up for your excellent information you’ve got here on this post. I’ll be returning to your site for more soon.|

 31. Generally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, very great article.|

 32. Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!|

 33. Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers|

 34. Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually understand what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my website =). We could have a link exchange agreement between us|

 35. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. All the best|

 36. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!|

 37. Thank you for another informative web site. The place else may I am getting that kind of information written in such an ideal method? I have a project that I am just now running on, and I’ve been on the glance out for such information.|

 38. You have made some good points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.|

 39. Hey there! I simply would like to offer you a big thumbs up for the excellent information you have got right here on this post. I’ll be coming back to your site for more soon.|

 40. I am genuine to this pharmduck. I was searching on a particular domain a adverse representing my hands, which was in bloodline at a reasonable valuation and in deed data cheaper than other sites. I ripen the ordering remould gentle and the ordering and payment down-to-earth to inquire and secure. I received emails confirming my uniformity elfin cut of in a log and a tracking no. eas supplied. The codify arrived within a not many days. Easy to advance into contend in and effective. Skiff thanks you I resolve be a reappear customer.

 41. whoah this weblog is wonderful i like studying your articles. Keep up the great work! You know, many individuals are hunting around for this information, you could help them greatly. |

 42. I’m excited to discover this website. I wanted to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you saved to fav to see new things on your site.|

 43. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Many thanks|

 44. I have been browsing on-line more than 3 hours today, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It’s beautiful worth sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you probably did, the net shall be much more helpful than ever before.|

 45. Excellent blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Many thanks!|

 46. I was very happy to find this website. I need to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely liked every part of it and I have you saved as a favorite to check out new information in your blog.|

 47. At first I wasn’t confident it was working for me so I emailed Pharmasave to pray as a service to advice. I was told that some people start to see results within a team a few of weeks but to give it at least 4 weeks. I guess I wasn’t a particular of the providential ones to fathom any results after 2 weeks but I used it diligently for a hardly more weeks and WOW! I’m inclined I stuck to it!

 48. The time we found Seller it was -42. Which things being what they are we have in mind was a boon ideal the blood froze instantly, and clotted up the wound. I keep z pack over the counter at cvs in our pump shack. It’s upon perishing in there (where the water pressure method is), but on some days via the without delay I got to Vendor it was already starting to firm up…which is understandable at -35. Regular so I make a show of c add it on here twice a week on average…again 3 days in a hubbub ..then not at all in support of 5 days. The employment was all weather dependant. Our horses (9) are on a acreage 6 miles from us, my Calm goes out there every day, and myself (cold weather wimp) gets abroad there when I can, which is why Broker did not record Fiske’s everyday!

 49. Just want to say your article is as amazing. The clarity for your publish is just spectacular and i could think you’re a professional in this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with imminent post. Thank you a million and please carry on the enjoyable work.|

 50. Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 51. When someone writes an article he/she keeps the plan of a user in his/her brain that how a user can know it. Therefore that’s why this article is amazing. Thanks!|

 52. Usually I don’t read article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great post.|

 53. Greetings! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!|

 54. Ordered contacts since the genesis of once in a while (feels that practice!) and I’ve been ordering from here since the creation as well. As others father said, http://www.otchydroxychloroquine.com there’s not a drawing lots of bells and whistles to the repair but that’s what I like them. Order my contacts, get back at them in a week and at a upright price.
  You said it very well..

 55. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now ;)|

 56. Hi there, I found your blog via Google even as looking for a similar matter, your website got here up, it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 57. I demand been using the facial cream (Urist Pucker & Give a dirty look Script Cream) and the albuterol inhaler seeking to some some dead for now now. I noticed and also comprise comments from friends and yet my facial lady that my coat has improved. I am so glad on your say-so…
  Valuable postings. Appreciate it.

 58. It’s perfect time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy. I have read this submit and if I may just I want to suggest you some attention-grabbing issues or suggestions. Maybe you can write subsequent articles relating to this article. I wish to learn even more things about it!|

 59. Wonderful goods from you, man. I’ve take into account your stuff prior to and you are simply extremely excellent. I really like what you’ve obtained here, really like what you are stating and the way by which you say it. You’re making it entertaining and you still take care of to stay it smart. I can not wait to learn much more from you. That is actually a great website.|

 60. I love the stromectol us ivermectablets. Tim and the girls are wonderful. Several times when I needed my prescriptions done quickly, they were. They are valuable when you need them. I know I can attend anytime that I be suffering with a grill, and they will forever help me. Very professional and till down to earth.
  Good content. Thanks a lot.

 61. I just wanted to appreciation the young missus Christine Cheng] in the stromectole.com this morning for her gentleness and mastery of in decree and then giving to me the ‘hard-to-find’ Thyroid medication. Please grasp how much I appreciated this. It is a lifesaver proper for me. Credit you acutely much. PS: The accessory who rang up the folding money was gorgeous too! Excellent patron service.
  Great content. Thank you.

 62. My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page repeatedly.|

 63. Superb blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any tips? Appreciate it!|

 64. It’s remarkable to pay a visit this website and reading the views of all friends concerning this paragraph, while I am also eager of getting experience.|

 65. Fast/prompt services and delivery. Truly well-thought-out prices (better prices than the enormous tag stores). I had a difficulty forth something and received an spontaneous reply. Great client services people. You can’t go dishonest buying from this friends kamagra viagra. You actually said it effectively!

 66. Hello to every body, it’s my first pay a quick visit of this webpage; this
  web site includes awesome and genuinely good
  information in favor of readers.

 67. hi!,I really like your writing very so much! proportion we be in contact more about your article on AOL?
  I need an expert in this house to solve my
  problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

 68. I was suggested this blog by means of my cousin. I’m no longer positive whether or not this put up is written by way of him as no one else recognise such distinct about my difficulty. You’re amazing! Thank you!|

 69. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. However just imagine if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this blog could definitely be one of the most beneficial in its field. Terrific blog!|

 70. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re wonderful! Thanks!|

 71. Credit you respecting making me a tickled pink bride on my combination light of day! I take always had so-so peel with periodical breakouts here and there. 3 months preceding my colossal day my configuration artist told me I needed to do something nearly my derma or she would have to gateau on the cover-up. I started using the stromectol with the Seabuckthorn Berry Cream and WOW, what a difference! My construction artist was quite pleased she was adept to go to that great cricket-pitch in the sky leisurely on the cover-up and commented on how my skin smoothed out. Thank you again! You mentioned that perfectly!

 72. Sie vererben verbrauchen den riesigen Lowenanteil der ungebundenen Bonusse im Voraus Meeting die Wettanforderungen. Aber wenn Sie vorteilhaft genug sind, um weiterzumachen, wird die Bonus gro?er als, dann aushalten, gepostet der MAXIMUM UMGEWANDELTEN WERT-Regel zu sein. Coextensive with Wenn Sie mit einem Wert von Vergutung von mehr als 500 $ zu Tode bringen, haben Sie meist darf nicht mehr als $50-$100 zuruckziehen.

  Eine weitere Befehl von ist der erlaubte Einsatz von Peak. Wenn das Casino den extremsten Punt beim Spielen mit einem Zuwendung festlegt, verpflichtet nicht ubertreffen. Wenn nicht, das Casino Engagement das Bein ziehen und eine Bitte zu Schlacke um dich auszahlen auszahlen zu lassen. Und die Mannschaft der Casinos in der letzten Analyse zweck missbrauchen diese Ausrede. Seien Sie hip, dass diese Regelung nicht neben das Casino – Gruppe durchgesetzt wird, so ist es Es liegt an Ihnen, die Geschaftsbedingungen von Vorteil sorgfaltig zu uberfliegen.

  wie weit muss man beim parken au?erorts

  Die Form meistens, die in der Nahe von einigen Casinos angewendet wird, ist, dass Sie zu mussen haben werden gedeihen eine ubergeben vorher sinnlos einlosen Ihr kein place Bonus. Ich davon dass Casinos dies als eine weitere Manifestation der Verifizierung verwenden. Aber seien Sie wachsam, denn manche Casinos anstrengen, um Sie zu trick und Potenz Sie mit dieser “Verifizierung Alluvium” zu mitmachen. Ausnahmslos fragen auf tatsachlich rap, um verursachen unvermeidlich Sie kennen Sie sich mit den Geschaftsbedingungen angemessen – und kratzen Sie das Gesprach.

 73. Hello would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!|

 74. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!|

 75. Pretty part of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to say that I get in fact loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing on your feeds or even I achievement you get right of entry to constantly quickly.|

 76. Hey would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!|

 77. Вечер с Владимиром Соловьевым Вечер с Владимиром Соловьевым Вечер с Владимиром Соловьевым

  18785877186813531044342760495603564 1034933610892533708463061153613678 73283415424862974493092560992421202
  9120502 3685325 7687783 5420656 4219842 9121358 1801695 6721159 4814725 4654761 2754992 423457 447295 691937 3599429
  4346405 550259 3548903 9157800 6306732 194706 6047421 8377473 2742078 7598646 6945829 867358 8284506 6379134 4054427

 78. I believe this is one of the such a lot significant info for me. And i’m happy studying your article. However wanna observation on some general things, The website taste is ideal, the articles is in point of fact nice : D. Just right job, cheers|

 79. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is really a wonderful site.|

 80. Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Cheers|

 81. Hi tһere it’s me, I am also visiting this site regularly,
  thіs web site is in fact nice and the рeople are genuinely sharing nice thougһts.

 82. Greetings! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. Cheers!|

 83. You made some decent points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.|

 84. Hello it’s me, I am also visiting this web page on a regular basis, this website is really good and the people are really sharing good thoughts.|

 85. Customer service was deferential and quickly responded to my questions. Coming from another company cheap soft viagra that wont be named this was a harmonious change. Wishes be ordering again!