Historia e familjes së Imranit a.s

Pas kushedi sa vitesh e shekujsh, mes Benu Israilëve shfaqet një familje e mirë dhe e ndershme, pasardhës së Jakubit dhe Ibrahimit a.s. Kjo familje ishte ajo e Imranit, e cila ceket dhe në suret e Kuranit. Thotë Zoti i lartësuar në Kuran:

“Allahu i zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit mbi të gjithë njerëzit (e kohës së tyre)(Ata ishin) pasardhës të njëri – tjetrit. Allahu dëgjon dhe di çdo gjë.” (Al Imran, 33)
Imrani, emri i të cilit përmendet në këtë ajet, është nga pasardhësit dhe pinjollët e profetit Daut a.s. Ai kishte një vajzë me emrin Ashia, e cila është motra e Merjemes a.s (Marisë). Ashia është gruaja e profetit Zekeria a.s dhe tezja e profetit Isa a.s (Jezusit). Tregon profeti Muhamed a.s lidhur me udhëtimin e Miraxhit, ku ndër të tjera thekson:”Kalova dhe pranë dy kushërinjve (djem tezesh) Jahja a.s (Gjon pagëzori) dhe Isai a.s…”
Lindja e Merjemes a.s
Historia e Merjemes a.s fillon me nënën e saj e cila ishte e paaftë për të lindur. Një ditë, ajo sheh një harabel duke ushqyer të vegjlit e tij, gjë e cila ia shtoi më shumë dëshirën për t’u bërë nënë. Për këtë, ajo u betua se nëse do të mbetej shtatzënë dhe do lindte një fëmijë, do ia kushtonte Zotit dhe fesë së Tij.
“Kujto kur gruaja e Imranit tha: “Zoti im, unë Ty ta kam kushtuar atë që është në barkun tim, që të të shërbejë vetëm Ty; andaj, pranoje prej meje! Se Ti, me të vërtetë, dëgjon dhe di çdo gjë.” (Al Imran, 35)
Ndërkohë, Zekeria a.s ishte transferuar nga Damasku në Jerusalem, për t’i shërbyer shtëpisë së shenjtë. Asokohe, ishte bërë traditë që familjet t’ua kushtonin një djalë të shtëpisë shërbimeve që kërkonte vendi i Shenjtë. Fëmijët merreshin në dorëzim nga murgjërit, të cilët përkujdeseshin, i edukonin, u mësonin Teuratin, i përgatisnin për murgjër që më pas t’i shërbenin shtëpisë së shenjtë. Edhe gruaja e Imranit, u betua se nëse mbetet shtatzënë, djalin që do të lindë do ia kushtojë shtëpisë së shenjtë. Dhe në fakt, ajo mbeti shtatzënë, por kur lindi foshnja ishte femër dhe jo mashkull. Ishin vetëm meshkujt ata që i kushtoheshin shërbimit të shtëpisë së shenjtë, kurse femrat ishin të përjashtuara.
“E kur ajo lindi, tha: “Zoti im! Unë linda femër, – Allahu e di më mirë se çfarë lindi ajo, – e mashkulli nuk është si femra.” (Al Imran, 36)
Ndërkohë, vetë Imrani, babai i Merjemes së porsalindur, ishte kryemurgu i shtëpisë së Shenjtë në Jeruzalem. E shoqja u këshillua me Imranin lidhur me betimin e saj. Ai i tha:”Përderisa t’i je betuar se do ia kushtosh shërbimit të Shtëpisë së Shenjtë, kështu le të jetë, edhe pse është femër.”
Me fjalët “e mashkulli nuk është si femra” Zoti kërkon ta lartësojë figurën e kësaj femre, Merjemes a.s. Mashkulli që gruaja e Imranit ia kishte kushtuar shtëpisë së Shenjtë, edhe sikur të lindte, nuk do të gëzonte statusin dhe madhështinë e Merjemes a.s.
Unë ia vura emrin Merjeme dhe i kam lënë atë me pasardhësit e saj nën mbrojtjen Tënde nga djalli i mallkuar”. (Al Imran, 36)
Thotë profeti Muhamed a.s:”Çdo foshnje që lind nga bijtë e Ademit ngacmohet nga shejtani me gishtin e tij. Përjashtim ka bërë Merjemeja, vajza e Imranit dhe djali i saj Isai.” (Buhariu, Muslimi, Ahmedi etj…)
“Zoti e pranoi atë (Merjemen) me ëndje, e bëri që të rritet mirë” (Al Imran, 37)
Kështu, Merjemeja i përkushtohet tërësisht shërbimit të Shtëpisë së Shenjtë që kur ishte foshnje.
Ishte bërë traditë, që kur në Shtëpinë e Shenjtë sillej një foshnje, për t’i shërbyer më pas Shtëpisë së Shenjtë, i dorëzohej njërit prej murgjërve që të kujdesej dhe ta edukonte. Kur mbërriti Merjemja, secili nga murgjërit donte ta merrte për vete. Zakonisht, kur të gjithë donin ta merrnin një foshnje, ata e lusnin Zotin që t’i frymëzojë se kush e meritonte më shumë. Kështu, Zoti i frymëzonte në mënyra të ndryshme se cili duhej të ishte kujdestari. Në rastin e Merjemes nuk ndodhi kështu. Duke para ngulmimin e Zekerias për ta marrë Merjemen në kujdestarinë e tij, ata vendosën të hedhin penat në rrjedhën e ujit. Nëse gjatë rrjedhës, dikujt do i shfaqej ndonjë mrekulli tek pena, ai e meritonte kujdestarinë e Merjemes. Kur u hodhën në rrjedhën e ujit, të gjithë penat ndoqën rrjedhën, kurse ajo e Zekerias çau në drejtim të kundërt me rrjedhën. Kjo ishte një mrekulli që Zekeria a.s ta merrte në kujdestarinë e tij. Diçka e tillë ceket dhe në Kuran, ku Zoti thotë:“Ti nuk ishe i pranishëm kur ata hodhën short se kush prej tyre do të merrte nën kujdes Merjemen dhe nuk ishe i pranishëm kur ata diskutonin.” (Al Imran, 44)
Ishte mrekulli ajo që ndodhi me penën e Zekerias, por është mrekulli edhe fakti që këtë ndodhi e përmend Zoti në Kuran, në gojën e të dërguarit të tij të fundit, profetit Muhamed a.s.
“Zoti e pranoi atë (Merjemen) me ëndje, e bëri që të rritet mirë” (Al Imran, 37)
Merjemeja gëzonte shëndet të mirë, pasi ajo rritej dhe zhvillohej më shpejt se bashkëmoshataret e saj. Kur lindi profetin Isa a.s, ajo ishte pesëmbëdhjetë vjeçe, por që në pamje dukej si një grua me përvojë.
Në Shtëpinë e Shenjtë, ajo i ishte përkushtuar krejtësisht adhurimit dhe shërbimeve të përditshme. Zoti i kishte dhënë disa mrekulli, si shpërblim për përkushtimin dhe devocionin e saj.
“dhe e la nën kujdestarinë e Zekerias. Sa herë që hynte Zekeria në dhomën e saj, gjente pranë saj ushqim dhe e pyeste: “O Merjeme! Nga të vjen ky ushqim?” Ajo përgjigjej: “Ky është nga Allahu, se Allahu e furnizon kë të dojë, pa kufi”. (Al Imran, 37)
Thuhet që Zekeria a.s gjente në dhomën e Merjemes jo vetëm ushqime të ndryshme, por gjente në dimër fruta që piqeshin në verë dhe anasjelltas. Që në moshë të vogël, asaj iu shfaqën mrekulli.
(Kujto) kur engjëjt thanë: “O Merjeme! Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka parapëlqyer ty mbi të gjitha gratë e botës.” (Al Imran, 42)
“Mesihu, i biri i Merjemes, është vetëm një i dërguar. Edhe para tij kanë kaluar të dërguar. Nëna e tij përherë ka qenë e drejtë.” (Maide, 75)
Në një hadith të transmetuar nga imam Buhariu, Muslimi etj…, profeti Muhamed a.s thotë:”Gruaja më e mirë mbi tokë është Merjemeja vajza e Imranit. Gruaja më e mirë mbi tokë është dhe Hadixheja, vajza e Huvejlid-it.”
Në një hadith tjetër, Profeti a.s thotë:”Nga gratë e tokës, mjafton të përmendësh katër:”Merjemen vajzën e Imranit, Asijen, gruan e Faraonit, Hadixhen, vajzën e Huvejlidit dhe Fatimen vajzën e Muhamedit.”
Nga këto të katërta dhe nga të gjitha gratë e botës, Merjemeja padyshim që zë vendin e parë. Ajo ndiqet nga Fatimeja, vajza e Profetit a.s, pastaj Hadixheja bija e Huvejlid dhe në fund Asija, gruaja e faraonit.
Zekeria a.s uron të ketë një fëmijë
Duke parë mrekullitë që i ndodhnin Merjemes, edhe Zekeria a.s filloi të ushqejë dëshirën për t’u bërë baba. Në këtë kohë, ai ishte njëqind vjeç dhe ishte privuar nga të pasurit fëmijë. Vetë e shoqja ishte nëntëdhjetë e nëntë vjeçe. Ai filloi ta lusë Zotin, që t’i japë një fëmijë. Këto lutje i ka regjistruar Zoti në Kuran:
Ky është rrëfim për mëshirën e Zotit tënd ndaj robit të Tij –
Zekerijas.
“Kur ai e thirri Zotin e vet me lutje të fshehtë (duke thënë):“O Zoti im! Eshtrat tashmë më janë dobësuar, koka më ndriçon nga thinjat dhe asnjëherë nuk kam mbetur i zhgënjyer nga lutja ime për Ty, o Zoti im! Unë u frikësohem (sjelljeve të) të afërmve të mi pas meje, – nga sjelljet e të afërmve të tij, ai frikësohej se mos nuk do i përkushtoheshin shërbimit të Shtëpisë së Shenjtë dhe do të braktisnin fenë – ndërsa bashkëshortja ime është beronjë; andaj, më dhuro nga ana Jote një pasardhës, që të më trashëgojë mua dhe familjen e Jakubit. O Zoti im, bëje atë të pëlqyeshëm (për Ty)!” (Merjem, 2-6)
Zoti i lartësuar ia pranoi lutjen, gjë e cila deklarohet dhe në Kuran:
“Ne iu përgjigjëm atij dhe i dhuruam Jahjain, duke ia bërë gruan të aftë (për lindje).” (Enbija, 90)
Tregon Abdullah ibnu Abasi:”Me t’ia pranuar Zoti lutjen, gruas së Zekerias i erdhën menstruacionet.” edhe pse ishte nëntëdhjetë e nëntë vjeçe.
Gjithashtu, ajo njihej si grua llafazane dhe paedukatë. Pasi ia pranoi lutjen Zekerias, Zoti ia hoqi edhe këto vese.
Edhe vetë melekët e përgëzuan Zekerian a.s për djalin që do i lindte. Thotë Zoti në Kuran:
“O Zekerija, Ne po të japim lajmin e mirë për një djalë që do të quhet Jahja. Askujt nuk ia kemi dhënë këtë emër më parë”. (Merjem, 7)
Pra, edhe emri i ishte vënë këtij djali. Ai ishte një emër që nuk njihej më parë, gjë e cila ceket dhe në ajet.
Zekeria a.s u çudit që do i lindë djalë në këtë moshë të shtyrë, ndërkohë që edhe e shoqja ishte sterile, e paaftë për të lindur.
“Ai tha: “O Zoti im, si mund të kem unë djalë, kur bashkëshortja ime është beronjë dhe unë kam arritur pleqërinë e thellë?!” I tha: “Ashtu ka thënë Zoti yt. Kjo për mua është lehtë. Unë të kam krijuar edhe ty më parë, ndërkohë që nuk ekzistoje”. (Zekerija) tha: “O Zoti im, më jep ndonjë shenjë!” – Ai i kërkoi Zotit një shenjë që ta kuptojë se gruaja e tij është shtatzënë. Gjithashtu, i kërkoi një shenjë që Benu Israilët ta kuptojnë se ky fëmijë do e trashëgojë dijen e tij – Ai tha:“Shenja jote do të jetë se nuk do të mund të flasësh me njerëzit për tri net, ndonëse do të jesh i shëndoshë.” (Merjem, 8-10)
Shenja ishte e tillë, që edhe pse nuk kishte asnjë sëmundje fizike, Zekeria a.s nuk do të mund të fliste për tre ditë radhazi. Ai mund të komunikonte me njerëzit vetëm me shenja dhe duke lëvizur buzët. Thuhet që kur ishte fjala për adhurim dhe lartësim të Zotit, ai fliste dhe dëgjohej. Por kur donte t’u flasë njerëzve ngecte dhe e kishte të pamundur. Kjo i zgjati për tre ditë.
“Ai doli nga faltorja para popullit të vet dhe u bëri me shenjë atyre të lavdëronin Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje!” (Merjem, 11)
Në disa ajete të tjera në Kuran, Zoti flet me hollësi të tjera mbi Zekerian a.s dhe lutjen e tij për djalë.
“Atëherë Zekerija iu lut Zotit të vet e tha: “Zoti im! Dhuromë nga ana Jote një pasardhës të mirë! Se Ti, me të vërtetë, je Dëgjues i lutjes!” E ndërsa lutej në këmbë, në faltore, engjëjt e thirrën (Zekerijan): “Allahu të jep lajmin e mirë për Jahjain, i cili do të vërtetojë Fjalën e Allahut (Isain a.s.),do të jetë një fisnik, i dëlirë dhe profet, një prej të mirëve”. (Al Imran, 38-39)
Pra, përveç Jahjas, Zoti i tregoi se do të vijë dhe një profet tjetër, Isai a.s, ku Jahja do i besojë dhe do e ndjekë.
“i dëlirë” d.m.th që nuk do të martohet, edhe pse është i aftë për këtë. Disa dijetarë mendojnë se Isai a.s ishte i paaftë për t’u martuar, por kjo nuk është e vërtetë.
 “O Jahja, rroke fort Librin (Teuratin).” Dhe Ne, kur ende ishte fëmijë, i dhamë mençuri.”(Merjem, 12)
Që në vegjëli, Jahja a.s ishte i mençur dhe nuk e harxhonte kohën kot. Në një hadith, thuhet se bashkëmoshatarët i thanë një ditë:”Eja me ne të luajmë!” Ai ua ktheu:”Nuk jemi krijuar për të luajtur.”
Lidhur me disa virtyte dhe cilësi të Jahjas, thotë Zoti në Kuran:“butësi prej Nesh dhe dëlirësi. Ai ishte besimtar i përkushtuar dhe i sjellshëm ndaj prindërve të vet, nuk ishte i ashpër dhe i padëgjueshëm. Paqja qoftë mbi atë ditën kur ka lindur, ditën kur të vdesë dhe në ditën kur do të ringjallet.”(Merjem, 13
Dijetarët thonë se ceket paqa, pasi janë tre momente kur njeriu ka më shumë nevojë për të, lindja, vdekja dhe dita e ringjalljes.
Në një hadith, thuhet se Isai a.s u takua me Jahjan dhe i tha:”Kërkoji Zotit falje për mua, pasi ti je më i mirë se unë!” Jahja ia ktheu:”Jo, ti kërko falje për mua. Ti je më i mirë se unë.” Isai a.s i tha:”Jo, ti je më i mirë. Unë kam përshëndetur veten time, kurse ty të ka përshëndetur vetë Zoti.”
Jahjan e kishte përshëndetur vetë Zoti në ajetin:”Paqja qoftë mbi atë ditën kur ka lindur, ditën kur të vdesë dhe në ditën kur do të ringjallet.”(Merjem, 13
Kurse Isai a.s përshëndet veten në ajetin:”Le të jetë paqja e shpëtimi mbi mua, në ditën që kam lindur, në ditën që do të vdes dhe në ditën që do të ringjallem!” (Merjem, 33)
Padyshim që kjo është prej modestisë së profetit Isa a.s, pasi të gjithë dijetarët kanë mendim unanim se ai është më i mirë se Jahjai a.s.
Thotë profeti Muhamed a.s në një hadith:”Nuk ka njeri që nuk ka gabuar, ose ka dashur të bëjë një të ligë, përveç Jahjait biri i Zekerias. Askujt nuk i takon të thotë se unë jam më i mirë se Junus ibnu Meta.”
Në shumë transmetime ceket fakti që Jahjai a.s ishte i ruajtur dhe i dëlirë nga veprat e liga.
Vrasja e Jahjas a.s
Zekeria dhe djali i tij Jahja vazhduan misionin e profetëve mes Benu Israilëve, duke i këshilluar dhe udhëzuar drejt besimit dhe vlerave morale. Pushteti politik asokohe ishte në duart e një mbreti tiran, të lig dhe jomoral. Ashtu siç ndodh me shumë pushtetarë në vendet islame sot, edhe ky mbret, manifestonte gjoja respekt dhe nderim për Zekerian, Jahjan dhe njerëzit e ditur të fesë.
Një ditë, ky mbret shpreh dëshirën për t’u martuar me vajzën e vëllait të vet. Vetë mbesës së tij i pëlqeu kjo, pasi do të bëhej mbretëreshë. Në shumë hadithe thuhet se kjo vajzë ishte e pamoralshme. Për këtë, ajo pati dhe mbështetjen e nënës së saj. E gjitha kjo, edhe pse e dinin që feja e tyre e ndalon martesën mes xhaxhait dhe mbesës së tij. Mbreti deshi që për rastin e tij të bëjë një përjashtim dhe i kërkoi Jahjas a.s që ta lejojë të martohet me mbesën. Kur dëgjoi kërkesën e tyre, Jahja a.s mbajti një predikim para gjithë njerëzve, ku deklaroi dhe një herë ndalesën e martesës së xhaxhait me mbesën e tij. Kjo, me qëllim që nëse mbreti martohet, njerëzit ta kuptojnë se ka shkelur një ligj të shenjtë.
Kjo sjellje e zemëroi pa masë mbretin, ashtu siç zemëroi dhe mbesën. Nëse do të martoheshin, kjo do të shkaktonte reagime të forta në popullatë. Kështu, mbreti hoqi dorë nga kjo ide. Por mbesa e tij nuk hiqte dorë nga froni i mbretëreshës. Një natë, ai filloi të këndojë për mbretin dhe të kërcejë. Mbreti e kërkoi për në shtrat, por ajo refuzoi duke i thënë:”Vetëm pasi të martohemi.” Mbreti i tha:”E si të martohemi, ndërkohë që Jahja e ka ndaluar këtë?!” Ajo iu përgjigj:”Më sill kokën e Jahjas si dhuratë martesore dhe i japim fund kësaj çështjeje.”
Aq shumë ishte dhënë pas saj, saqë në çast urdhëroi ushtarët t’i sillnin kokën e Jahjas. Menjëherë ushtarët u nisën drejt faltores së Jahjas a.s, i cili në ato çaste ishte duke u falur. Ata ia prenë kokën dhe ia sollën mbretit në një tepsi. Ai e mori kokën e Jahjas a.s, ia dorëzoi mbesës së tij dhe kështu u martuan.
Kjo ishte një sprovë e Zotit për profetët e tij. Koka e një profeti, i jepet si dhuratë martesore një gruaje të përdalë. Prandaj profeti Muhamed a.s thotë:”Njeriu do të sprovohet sipas besimit që ka.”
Vrasja e profetit Zekeria a.s
Pasi vranë Jahjan a.s, ushtarët – me urdhër të mbretit – u nisën për një mision tjetër, vrasjen e Zekerias a.s. Në shumë transmetime, të cilat nuk janë të sakta, por për shkak se janë të shumta po i përmendim, thuhet se Zekeria a.s u fsheh në trungun e një peme. Kur pema u mbyll, shejtani mbajti jashtë një copë të rrobave të Zekerias. Kur ushtarët arritën tek pema dhe nuk e gjetën, u shfaqet shejtani me pamje njeriu dhe u thotë:”A nuk po e shihni rrobën e tij brenda pemës? Sharrojeni pemën që ta vrisni!” Kështu u vra dhe profeti Zekeria a.s që të dy profetë të nderuar.

2 472 Comments

 1. Great blog you’ve got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days.
  I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

 2. When I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added
  I get 4 emails with the same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service?
  Thank you!

 3. I do accept as true with all the ideas you’ve offered to your post.
  They’re very convincing and can certainly work.
  Nonetheless, the posts are very brief for newbies.
  Could you please extend them a little from next time?
  Thanks for the post.

 4. When I originally commented I clicked the
  “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time
  a comment is added I get several e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Thank you!

 5. I was wondering if you ever thought of changing the layout of
  your site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.

  Maybe you could space it out better?

 6. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and
  amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The issue is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I found this in my search for something
  concerning this.

 7. What’s up it’s me, I am also visiting this web site daily, this web site is in fact good
  and the people are truly sharing nice thoughts.

 8. Hi there I am so grateful I found your website, I really found you by accident, while I was looking on Digg for something else, Nonetheless I am here now and
  would just like to say cheers for a incredible post and a all round enjoyable blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but
  I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a lot more, Please do keep up the great work.
  quest bars http://j.mp/3C2tkMR quest bars

 9. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog
  loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.

  Any suggestions would be greatly appreciated. ps4 games https://j.mp/3z5HwTp ps4 games

 10. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide
  credit and sources back to your blog? My website is in the very same niche as yours and
  my users would truly benefit from some of the information you provide here.

  Please let me know if this okay with you. Thank you!
  cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 11. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 12. Системно-феноменологическая психотерапия. Расстановки по Хеллингеру. Системные-расстановки. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Организационные расстановки. Системные расстановки. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Организационные расстановки. Организационные расстановки. Новые семейные расстановки. Духовные расстановки. Системно-семейные расстановки. Метод Берта Хеллингера. Духовные расстановки. Системно-феноменологический подход. Метод расстановок. Метод Берта Хеллингера.

  Любовь должна быть включена в порядок. Порядок является предпосылкой любви. Это действует и в природе: дерево развивается согласно внутреннему порядку. Его нельзя изменить. Оно может развиваться только в рамках этого порядка. То же самое касается любви и межличностных отношений: они могут получить свое развитие только в рамках порядка. Этот порядок задан.
  Второй порядок состоит в том, что между партнерами должен быть баланс между «давать» и «брать». Если один вынужден давать больше, чем другой, это разрушает отношения. Партнерству необходим этот баланс.
  Одной из составляющих хороших взаимоотношений является баланс брать-давать. Это о том, что мы вкладываем примерно столько сил, времени, ресурсов, сколько получаем взамен. Когда мы получаем отклик от мира, от людей, у нас волшебным образом появляются силы и желание давать больше. Мы чувствуем себя нужными, счастливыми, в гармонии с собой и миром.

  Но иногда этот баланс может нарушаться. Человек начинает или слишком много давать, или слишком много брать.

  ——
  Системные перестановки. Структурные расстановки. Системно-семейные расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Структурные расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Семейное консультирование и психотерапия. Расстановки по Хеллингеру. Метод расстановок. Bert Hellinger. Расстановки по Хеллингеру. Духовные расстановки.
  ——
  Истощение накапливается незаметно, медленно, но оно неутомимо приводит к неким последствиям.

  Когда человек даёт больше, чем получает, то со временем в нём накапливается неудовлетворённость всем происходящим: “Я стараюсь, а меня не ценят”, “Я же всё делаю для всех, а чувствую себя таким несчастным”, “Они не благодарны”, “Я последнюю рубаху отдам, а мне никто не поможет” и т. д. И это ожидаемый эффект от такого неуважительного отношения к собственным ресурсам и потребностям.

  Баланс – основа жизни. Он чрезвычайно важен как в природе, как внутри человеческого организма, так и во взаимоотношениях. Желаю всем найти этот баланс и никогда не терять его.

  Если вам требуется помощь записывайтесь на расстановку онлайн: skype: amt777

  Метод Берта Хеллингера. Новые семейные расстановки. Метод Берта Хеллингера. Системно-феноменологический подход. Системные-расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Расстановки по Хеллингеру. Растановки. Структурные расстановки. Метод Берта Хеллингера. Системные расстановки. Системные перестановки. Метод системных семейных расстановок. Системные расстановки. Bert Hellinger. Растановки. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Метод Берта Хеллингера.

 13. Расстановки по Хеллингеру. Системные перестановки. Bert Hellinger. Метод системных семейных расстановок. Метод системных семейных расстановок. Организационные расстановки. Семейное консультирование и психотерапия. Новые семейные расстановки. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Растановки. Системно-феноменологический подход. Расстановки по Хеллингеру. Новые семейные расстановки. Системные расстановки. Духовные расстановки. Новые семейные расстановки. Растановки. Семейное консультирование и психотерапия.

  Любовь должна быть включена в порядок. Порядок является предпосылкой любви. Это действует и в природе: дерево развивается согласно внутреннему порядку. Его нельзя изменить. Оно может развиваться только в рамках этого порядка. То же самое касается любви и межличностных отношений: они могут получить свое развитие только в рамках порядка. Этот порядок задан.
  Второй порядок состоит в том, что между партнерами должен быть баланс между «давать» и «брать». Если один вынужден давать больше, чем другой, это разрушает отношения. Партнерству необходим этот баланс.
  Одной из составляющих хороших взаимоотношений является баланс брать-давать. Это о том, что мы вкладываем примерно столько сил, времени, ресурсов, сколько получаем взамен. Когда мы получаем отклик от мира, от людей, у нас волшебным образом появляются силы и желание давать больше. Мы чувствуем себя нужными, счастливыми, в гармонии с собой и миром.

  Но иногда этот баланс может нарушаться. Человек начинает или слишком много давать, или слишком много брать.

  ——
  Организационные расстановки. Расстановки по Хеллингеру. Bert Hellinger. Расстановки по Хеллингеру. Организационные расстановки. Системные расстановки. Метод расстановок. Глубинные системные расстановки. Организационные расстановки. Глубинные системные расстановки. Организационные расстановки. Системно-феноменологическая психотерапия.
  ——
  Истощение накапливается незаметно, медленно, но оно неутомимо приводит к неким последствиям.

  Когда человек даёт больше, чем получает, то со временем в нём накапливается неудовлетворённость всем происходящим: “Я стараюсь, а меня не ценят”, “Я же всё делаю для всех, а чувствую себя таким несчастным”, “Они не благодарны”, “Я последнюю рубаху отдам, а мне никто не поможет” и т. д. И это ожидаемый эффект от такого неуважительного отношения к собственным ресурсам и потребностям.

  Баланс – основа жизни. Он чрезвычайно важен как в природе, как внутри человеческого организма, так и во взаимоотношениях. Желаю всем найти этот баланс и никогда не терять его.

  Если вам требуется помощь записывайтесь на расстановку онлайн: skype: amt777

  Глубинные системные расстановки. Семейное консультирование и психотерапия. Расстановки по Хеллингеру. Организационные расстановки. Глубинные системные расстановки. Глубинные системные расстановки. Духовные расстановки. Системные перестановки. Глубинные системные расстановки. Метод расстановок. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Глубинные системные расстановки. Bert Hellinger. Bert Hellinger. Растановки. Системные-расстановки. Духовные расстановки. Расстановки.

 14. Системно-феноменологическая психотерапия. Организационные расстановки. Растановки. Расстановки по Хеллингеру. Системные расстановки. Метод системных семейных расстановок. Новые семейные расстановки. Метод системных семейных расстановок. Расстановки. Bert Hellinger. Метод расстановок. Системно-семейные расстановки. Системно-феноменологический подход. Метод Берта Хеллингера. Семейное консультирование и психотерапия. Bert Hellinger. Метод системных семейных расстановок. Системные расстановки.

  Любовь должна быть включена в порядок. Порядок является предпосылкой любви. Это действует и в природе: дерево развивается согласно внутреннему порядку. Его нельзя изменить. Оно может развиваться только в рамках этого порядка. То же самое касается любви и межличностных отношений: они могут получить свое развитие только в рамках порядка. Этот порядок задан.
  Второй порядок состоит в том, что между партнерами должен быть баланс между «давать» и «брать». Если один вынужден давать больше, чем другой, это разрушает отношения. Партнерству необходим этот баланс.
  Одной из составляющих хороших взаимоотношений является баланс брать-давать. Это о том, что мы вкладываем примерно столько сил, времени, ресурсов, сколько получаем взамен. Когда мы получаем отклик от мира, от людей, у нас волшебным образом появляются силы и желание давать больше. Мы чувствуем себя нужными, счастливыми, в гармонии с собой и миром.

  Но иногда этот баланс может нарушаться. Человек начинает или слишком много давать, или слишком много брать.

  ——
  Системные-расстановки. Системно-семейные расстановки. Системно-феноменологический подход. Расстановки по Хеллингеру. Метод системных семейных расстановок. Расстановки. Метод системных семейных расстановок. Расстановки. Системные перестановки. Расстановки по Хеллингеру. Метод системных семейных расстановок. Системно-семейные расстановки.
  ——
  Истощение накапливается незаметно, медленно, но оно неутомимо приводит к неким последствиям.

  Когда человек даёт больше, чем получает, то со временем в нём накапливается неудовлетворённость всем происходящим: “Я стараюсь, а меня не ценят”, “Я же всё делаю для всех, а чувствую себя таким несчастным”, “Они не благодарны”, “Я последнюю рубаху отдам, а мне никто не поможет” и т. д. И это ожидаемый эффект от такого неуважительного отношения к собственным ресурсам и потребностям.

  Баланс – основа жизни. Он чрезвычайно важен как в природе, как внутри человеческого организма, так и во взаимоотношениях. Желаю всем найти этот баланс и никогда не терять его.

  Если вам требуется помощь записывайтесь на расстановку онлайн: skype: amt777

  Метод расстановок. Системно-феноменологический подход. Растановки. Глубинные системные расстановки. Расстановки. Метод расстановок. Метод системных семейных расстановок. Метод семейных расстановок по Берту Хеллингеру. Bert Hellinger. Глубинные системные расстановки. Организационные расстановки. Системно-феноменологическая психотерапия. Метод расстановок. Системные расстановки. Глубинные системные расстановки. Структурные расстановки. Системно-феноменологическая психотерапия. Глубинные системные расстановки.

 15. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!|

 16. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS.

  I don’t know why I cannot subscribe to it. Is there anybody having identical RSS problems?
  Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 17. Cмотреть сериал онлайн, Озвучка – Перевод Амедиа, лостфильм, ньюстудио, HDrezka Studio Украинский Игра в кальмара 2 сезон 1 серия ЧИКИ, Острые козырьки, Загрузка, Вампиры средней полосы, Эпидемия, По ту сторону изгороди – все серии, все сезоны.

 18. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 19. You actually make it seem so easy along with your presentation but I to find this topic to be really one thing which I feel I’d by no
  means understand. It kind of feels too complex and very large for me.

  I am taking a look ahead for your next submit, I will attempt to get the hang of it!

 20. I’m curious to find out what blog platform you’re using? I’m having some small security problems
  with my latest site and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any suggestions?

 21. What i do not realize is actually how you’re no longer really much more neatly-favored than you might be right now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly relating to this matter, produced me individually consider it from a lot of various angles. Its like women and men aren’t involved except it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. At all times take care of it up!|

 22. My partner and I stumbled over here different page and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web page yet again.|

 23. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos|

 24. Asking questions are in fact pleasant thing if you are not understanding something totally, except this piece of writing offers good understanding yet.|

 25. All the online casinos that feature below are either Bitcoin-only sites or sites that accept Bitcoin as a currency, along with other currencies. More importantly, however, they meet our very strict criteria on which we base our choices for the best South African online casinos. These sites are fair, safe, secure, licensed and regulated. They are powered only by the very best and most-reputable software groups so that the games portfolio is top-notch. The variety of games is excellent and the bonuses are fair and generous. South Africans will feel right at home at these sites, thanks to the availability of SA-friendly banking methods and local customer support. https://escortspenelope.com/foro/profile/hildredallingha/ Free Spins valid for 72 hours from credit. Ewallets excluded. Fortune gong free play slot machines it borders Canada as well as several other places such as New Jersey, white and blue automatenspiele wohl aber eine äußerst geringe Anzahl auch an sie. Not all sports books allow this, interviews and analysis. The effect is further enhanced by an overall high snv rate, and more here every day. With a signup bonus of 250 points for every friend you refer, not by workers. The override measure will be the only question on the ballot, bugs or problems occur in the software or hardware we use to operate the Website. Toddlers: Kids will have fun taking the money out of the wallet and putting it back in, we will take immediate steps to fix the problem.

 26. We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your website offered us with helpful info to work on. You’ve done a formidable activity and our entire neighborhood can be thankful to you.|

 27. Парень взял в руки камеру и снял порно видео с чирлидершей ВЫБОР КАТЕГОРИИ: Настя Рыбка делает минет и анилингус Алексу перед веб камерой Вы находитесь на сайте, содержащем материалы только для взрослых (порно видео, секс) Если вам ещё не исполнилось 18 лет, немедленно катапультируйтесь! Домашний секс на камер с женой моего друга Домашнее Порно Моя жена домашнее порно Популярные Теги Смотреть Русское порно видео бесплатно онлайн. 2017 © PornoRussia.net Вы находитесь на сайте, содержащем материалы только для взрослых (порно видео, секс) Если вам ещё не исполнилось 18 лет, немедленно катапультируйтесь! Домашнее порно с худой блондинкой в позе наездницы Вы находитесь на сайте, содержащем материалы только для взрослых (порно видео, секс) Если вам ещё не исполнилось 18 лет, немедленно катапультируйтесь! Maryjane Auryn сладко сосет член и скачет на нем в наезднице Порно с блондинкой, которая принимает в рот много густой спермы. https://rosenlundsakeri.se/community/profile/janie0983435388/ Сразу оговорюсь, что мы сейчас не будем касаться темы БДСМ, рассказывать о битье кнутами, связывании веревками и тушении сигарет о нежную женскую кожу. Только о том, что подразумевается под грубым сексом у обычных людей. Популярные Запросы Жесткий анальный секс с двумя потаскушками и самцом КАК ПОКАЗЫВАЮТ ОПРОСЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В США И РЯДЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, МНОГИЕ ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ ПОЛОВУЮ ЖИЗНЬ ИМЕННО С ОРАЛЬНОГО СЕКСА, А НЕ С ВАГИНАЛЬНОГО Молоденькие, сексуальные лесбиянки устроили групповую еблю у бассейна, сучки облизывают друг у дружки киски, попки, надевают толстые страпоны и жестко хуярят во все щели своих подружек Русская мамка с большой жопой напрашивается на грубый секс Похотливая женская попочка, ей мало грубой пробки, приобретенной когдато в секс шопе, ей нужен настоящий мощный хер, который бы жестко и нагло имел ее, и кажется, она, наконец, нашла его

 28. Владелец магазина трахает продавщицу перед скрытой камерой Скрытая камера засняла секс брата с сестрой Реальный инцест снятый на скрытую камеру Эротика Скрытые Камеры Любительское Индийский  Четкий трах на скрытую камеру Секс и любовь (реальная Скрытая камера) Ухажёр перед домашней скрытой камерой сделал куни молодой красотке Секс скрытой камерой с японкой Эротика Индийский Скрытые Камеры Хардкор  шпион веб-камера мумия и дочь после ванной скрытую камеру Русский пацан ебет раком сисястую соседку перед скрытой камерой скрытая камера8 Подборка писающих девушек перед скрытой камерой в унитазе эпический азиатский грелка dicked в скрытая камера медицинский фильм Русский пацан ебет раком сисястую соседку перед скрытой камерой Порнография команда всегда обновление и добавление более порно видео каждый день. Это все здесь и 100% бесплатное порно. У нас есть огромный выбор свободного XXX DVD, вы можете скачать или поток. Порнография является наиболее полным и революционным порносайт трубки. Мы предлагаем потоковое порно видео, загружаемое XXX DVD, фотоальбомы, а количество бесплатных порно сайт https://wiki-triod.win/index.php/Порнушка_хентай Эротика онлайн – смотреть эротические изображения онлайн. Бесплатная эротика смотреть онлайн подборку. Список удалить видео / video removal Трахнул сестру в глотку без рук Пианистка // La Pianiste, 2001 Перезагрузка одноименного фильма ужасов 1988 года о кукле с сюрпризом по имени Чаки, в которой живет дух серийного убийцы и мага вуду. Современная высокотехнологичная игрушка попадает к маленькому Энди, сыну матери-одиночки Карен, и начинает сеять страх и ужас. Впрочем, у меня есть надежда, что вас поправят старшие товарищи Ivi ivi · Фильмы · Фильмы 2012 года · Фильмы 2013 года · Авторское кино Ужасы · Фантастика · Фильмы-спектакли · Эротика · Для всей семьи · Эротика+. Это, конечно, неудачная шутка (растерянно озирается) Запалил на теле мачехи татушки и жестко трахнул бабенку Ivi ivi · Фильмы · Фильмы 2012 года · Фильмы 2013 года · Авторское кино Ужасы · Фантастика · Фильмы-спектакли · Эротика · Для всей семьи · Эротика+. Это, конечно, неудачная шутка (растерянно озирается)

 29. A move that does not cross state lines is considered an intrastate move, while a move that does cross state lines is considered an interstate move. So technically you can have a long-distance intrastate move, AND a long-distance interstate move—it just depends on where you’re going. American Van Lines is also well-known as one of the premier interstate and long-distance moving companies across the U.S. Whether you are moving from an apartment, condo, or you are in need of home movers, they have just the local moving services you are looking for. We’re thrilled to offer junk removal services to our customers at select locations. A natural transition for our brand, our professionally trained movers can now assist you with junk removal needs, taking care of the heavy lifting and disposal of unwanted items so you don’t have to. Utilizing specialized junk trucks, this service is great for decluttering, home renovations, home staging, business or estate cleaning, garage cleaning, and more. https://newgovtjobvacancy.in/forum/profile/edgarh466784203/ Downsize: Consider selling or donating items you won’t want or need in your new location. Interstate moves can be expensive, so if you don’t want to pay to move something, get rid of it. It will also give you a clean slate to start on the right foot in your new place. 2-bedroom apartment or house. The average moving costs for a 2 bedroom apartment or house are roughly $2000 (500 miles) and $2500 (1000 miles). Both costs have been approximated for a shipment weight of 5000 lbs. We use cookies to ensure the best experience. By continuing, you agree to the use of cookies. Learn more at GDPR or Privacy Policy. Moving companies typically charge a “per-mile” rate, and other potential costs could include toll or fuel charges. As of 2018, the American Moving & Storage Association reports the average cost of an interstate move of around 1,200 miles is approximately $4,300.

 30. Greetings! I’ve been following your weblog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Tx! Just wanted to mention keep up the excellent work!|

 31. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

 32. I was more than happy to uncover this site. I need to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you saved to fav to see new things in your site.|

 33. I think the admin of this web site is in fact working hard in support of his web site, for the reason that here every material is quality based data.|

 34. Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog!|

 35. It’s actually a great and useful piece of information. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.|

 36. Сексуальная маленькая дьяволица ебется в попку Всем известно, что во время секса мозг партнеров значительно усиливает свою активность и делается умнее. Поэтому для того, чтобы хорошо ответить на экзамене, нужно как можно скорее заняться сексом Групповуха с молодыми шлюхами, которых обосцали после ебли Некоторым лесбиянкам хочется заниматься сексом с использованием специальных игрушек из секс шопа и трахаться страпоном. Это наш вариант, как раз такие девочки и попались Русская соска любит оральный секс больше ебли Сексуальная и подкаченная транссексуалка дрочит член Рыжая сексапильная сука ебется в анал с самцом Азиатка транссексуалка выебала в анал мужика Сексапильная грудастая брюнетка ебется со своим изменщиком Анальный секс с брюнеточкой Лекси которая делает эротическое селфи Нигер ебет черную транссексуалку, загоняя хуй по самые яйца Сексапильная грудастая брюнетка ебется со своим изменщиком https://forodecharla.com/index.php/profile/lourdestatum213/ Зрелый самец трахает в анал рыжую шлюху членом и игрушкой Блондинка шлюха получает оргазм от язычка подруги Зрелая шлюха Tory Lane наслаждается огромным членом негра Пожилая дама трахается с молодым парнем и лижет ему анал Дед ебет молодую проститутку, снимая втихаря домашнее видео Зрелая шлюха шикарно трусит своими булочками erkiss.live не несет ответственности за содержание страниц, которые он размещает. Весь фото и видео контент на сайте является постановочным, найден в свободном доступе в сети интернет и предназначен строго для лиц старше 18 лет! Все модели на момент съемок старше 18 лет. Два пожилых господина оживленно обсуждают женские прелести. Оба любители больших сисек и пышных форм, именно такую шлюху они и сняли Развратную шлюху выебли в осеннем парке Парень вызвал домой двух молоденьких шлюх. Он усадил их на диван, заставил качественно отсосать и полизать член, а затем стал жестко трахать, засовывая набухший фалос в мокрые влагалища и мускулистые попки

 37. Great post. I used to be checking continuously this weblog and I’m impressed! Very helpful info particularly the last section 🙂 I handle such info much. I used to be seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck. |

 38. I think this is one of the most significant information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers|

 39. Definitely imagine that which you stated. Your favourite reason appeared to be at the web the simplest factor to take note of. I say to you, I certainly get annoyed whilst other folks think about concerns that they plainly don’t understand about. You managed to hit the nail upon the highest as well as defined out the whole thing with no need side effect , folks could take a signal. Will likely be back to get more. Thank you|

 40. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this website with my Facebook group. Chat soon!|

 41. I simply couldn’t depart your site before suggesting that I extremely loved the usual info an individual provide in your visitors? Is going to be again steadily in order to check out new posts|

 42. We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You have performed a formidable task and our whole group will be thankful to you.|

 43. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist other customers like its aided me. Great job.|

 44. We are a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your web site offered us with helpful information to work on. You have performed an impressive task and our entire community will be thankful to you.|