Ndikimi i fjalës Allahu Ekber tek muslimanët

Pyetje:”

Si ka qenë fjala “Allahu Ekber” moto e myslimanëve të pare dhe a ka vazhduar të influencojë tek myslimanët ashtu siç ka influencuar tek të parët?”

 

Emri i Myftiut: Ahmed Esh Shirbasi

 

Përgjigja: “Me emrin e Allahut Mëshiruesit, falënderimi i takon vetëm Atij. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin për profetin a.s.

Disa fjalë madhështore mund ta humbasin domethënien dhe ndikimin e tyre tek zemrat e shumicës së njerëzve, edhe në qoftë se përsëriten shumë herë. Kjo ndodh për shkak të meditimit të paktë ose mos thellimit në kuptimin e domethënies së tyre.

Nga këto fjalë madhështore është fjala “Allahu Ekber”, fjalë me të cilën Allahu i Lartësuar e obligoi qysh në fillimin e mesazhit hyjnor profetin Muhamed a.s. që të ftonte njerëzit. Allahu i Lartësuar thotë në Kur’an: “O ti i mbuluar, çohu dhe qorto. Zotin tënde madhëroje.”[1] Allahu i Lartësuar e mëson profetin a.s. që ta madhërojë Allahun, pas aprovimit të hyjnisë dhe njësimit të Allahut. I Lartësuari thotë në Kur’an: “Falënderimi i takon Allahut, i Cili nuk ka fëmijë e as ortak në sundim, e nuk ka nevojë për ndihmëtarë. E ti madhëroje Atë sa më shumë.”[2]

Në të gjitha vendet myslimane, ezani këndohet pesë herë në ditë. Fjalët që këndohen janë: “Allahu Ekber” (katër herë), Esh’hedu en la ilahe  il-la llah (dy herë), Esh’hedu en ne Muham-meden resulull-llah (2 herë), Haj-je alas salah (2 herë), haj-je alel felah (2 herë), Allahu Ekber (2 herë), La ilahe il –la llah (1 herë).” Tek ezani do të shikojmë se ai fillon me tekbir dhe mbaron me fjalën e cila fton në monoteizëm. Gjithashtu vërejmë se fjala “Allahu Ekber” përsëritet gjashtë herë dhe fjalët e tjera përsëriten dy herë.

Për sa i përket namazit, ai fillon me tekbir. Ky tekbir quhet tekbiri i ihramit (fillestar) që do të thotë se myslimani ka hyrë në namaz dhe i është ndaluar çdo gjë. I është ndaluar çdo fjalë dhe vepër jashtë namazit. Profeti a.s. ka thënë: “Çelësi i namazit është tekbiri[3], me tekbir hyn në të dhe me selam del prej tij.”[4] Gjithashtu tekbiri e shoqëron myslimanin gjatë gjithë namazit. Ibnu Mes’udi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: Sa herë që profeti a.s. binte në ruku dhe sexhde  apo ngrihej prej tyre  (përveç kur ngrihej nga rukuja),  po ashtu në çdo ulje dhe ngritje nga qëndrimi në këmbë dhe ulja e teshehudit, jepte tekbir. Po kështu kanë vepruar Ebu Bekri dhe Omeri.”[5]Ibnu Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë:“Po faleshim kur dëgjuam një burrë të thoshte: “Allahu ekber kebira, uel hamdulil-lahi kethira, ue subhanall-llahi bukreten ue esila (Allahun e madhëroj, shumë Atë e falënderoj, i lavdëruar qoftë Allahu në mëngjes dhe në darkë). Profeti a.s. tha: U çudita nga ato fjalë, sepse dyert e qiellit u hapën.” Ibnu Omeri ka thënë: “Nuk kam reshtur së përmenduri ato fjalë qysh kur e kam dëgjuar profetin a.s. të thotë ashtu.”[6]

Pas faljes së namazit, myslimani kryen tesbitë. Profeti a.s.ka thënë: “Kush thotë pas përfundimit të namazit të çdo namazi 33 herë “Subhanallah”, 33 herë “Elhamdulil-lah, 33 herë “Allahu Ekber”, pastaj i plotëson 100 me fjalën: “La ilahe il-lall-llahu uahdehu la sherike lehu, lehul mulku ue lehul hamdu ue hu’ue ala kul-li shej’in kadir (S’ka zot tjetër përveç Allahut,  një të vetëm, s’ka ortak, i Tiji është sundimi dhe Atij i takon falënderimi, e ai është i Plotfuqishëm për gjithçka) i falen mëkatet edhe në qoftë se janë sa shkuma e detit.”[7]

Kur vjen koha e namazit të bajramit të madh, myslimanët këndojnë tekbire duke filluar qysh kur dalin nga shtëpia e derisa imami fillon të mbajë hytben. Ata këndojnë: “Allahu Ekber” (3 herë), La ilahe il-lall-llahu, uall-llahu ekber, Allahu ekber, ue li-lahil hamd(Allahu është më i madhi, nuk ka zot tjetër përveç Tij, Allahu është më i madhi  dhe Atij i takon falënderimi). Në bajramin e vogël myslimanët këndojnë tekbire pesë ditë me rradhë, e madhërojnë Allahun që i udhëzoi në rrugë të drejtë. Ata këndojnë tekbire në çdo çast dhe në çdo kohë, sidomos pas faljes së namazit duke filluar nga namazi i sabahut të ditës së Arafatit e deri në namazin e iqindisë  të ditës së katërt të bajramit.

Allahu i Lartësuar e ka urdhëruar përsëritjen e tekbirit në namaz dhe gjatë ezanit që t’i kujtojë myslimanët që të kthehen tek Allahu, të zgjohet neglizhenti, të udhëzohet i humburi e bamirësi t’i shtojë bamirësitë e tij. Sa herë që myslimanët e dëgjojnë tekbirin të thirret nga muezini, e përsërisin edhe ata për të mësuar se duhet t’i binden të vërtetës, të nxitojnë në punë të mira, të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin në punë të mira, e të largohen nga mëkati dhe armiqësia. Allahu i Lartësuar thotë në Kuran: “Ndërkaq ata që u larguan prej adhurimit të idhujve dhe iu drejtuan me pendim tek Allahu, ata kanë gëzim të madh. E ti përgëzoi robërit e Mi. Të cilët i dëgjojnë fjalët dhe pasojnë atë më të mirën prej tyre. Të tillët janë ata që Allahu i udhëzoi në rrugë të drejtë dhe të tillët janë ata të mençurit.”[8]

“Allahu Ekber” thirrja e qiellit e zbritur në vendin e shenjtë, që të përsëritet kjo fjalë sa më shumë tek banorët e tokës, duke ju kujtuar madhështinë e Allahut. Kështu që lëkurat e atyre që kanë frikë Allahun rrëqethen dhe  zemrat zbuten kur dëgjojnë përkujtimin e Allahut. Myslimanët e përsërisin gjithmonë këtë fjalë me sinqeritet dhe vendosmëri. Zëri i saj gjëmon ashtu sikurse deti gjëmon, sepse domethënia e saj është kuptimplote.

“Allahu Ekber”, fjalë të cilën e lexon dhe e dëgjon hajduti. Dora i dridhet nga frika, qenia e tij fillon të lëkundet, kujtohet për ekzistencën e Allahut të Plotfuqishëm, që e di dredhinë, poshtërsinë dhe mashtrimin e tij. Dhe jo vetëm kaq por ai zgjohet sepse e di mjaft mirë që ndëshkimi i Allahut është më i madh se ndëshkimi i njerëzve. Allahu i Lartësuar thotë në Kuran: “Vërtet ndëshkimi i tij është i dhembshëm dhe i ashpër.”[9]

“Allahu Ekber”, fjalë e cila kumbon në veshin e mëkatarit, i cili kujtohet se Allahu i Lartësuar e di të fshehtën e syve dhe zemrave, e di të fshehtën dhe të dukshmen. I Lartësuari thotë: “Ai është me ju kudo që të jeni”[10] “A nuk e di Ai që ka krijuar kur dihet se Ai depërton në thellësi të sekreteve dhe i njeh hollësitë.”[11] “A nuk e di se Allahu di çka në qiej e në tokë? Nuk bëhet bisedë e fshehtë mes tre vetave e të mos jetë Ai i katërti, e as mes pesë vetave e të mos jetë Ai i gjashti. E as më pak e as më shumë e të mos jetë Ai me ta kudo që të jenë. Pastaj në ditën e gjykimit i njofton për atë që kanë punuar. Me dijen e Tij, Ai ka përfshirë gjithçka.”[12]

“Allahu Ekber”, fjalë të cilën e dëgjon i pasuri, i cili e di se Allahu i Lartësuar është më i pasuri. Prej tij burojnë të gjitha të mirat. Ai është që jep dhe ndalon, e ngre dhe e ul robin e Tij. Kështu pra, i pasuri nuk tregohet kryeneç dhe mendjemadh, por përkundrazi mediton në thënien  e Allahut: “Pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës së kësaj bote, kurse veprat e mirë janë shpërblimi më i mirë te Zoti yt dhe janë shpresa më e mirë.”[13] “Nuk ka dyshim se pasuria dhe fëmijët janë sprovë, ndërsa ajo që është tek Allahu është shpërblim i madh.”[14] “O ju që besuat, as pasuria e as fëmijët tuaj të mos u shmangin prej adhurimit të Allahut, e kush bën ashtu të tillët janë ata të humburit.”[15]

“Allahu Ekber”, fjalë të cilën e thotë ose e dëgjon i varfri. Por varfëria nuk e poshtëron, as e ul e as nuk e lëkund, por përkundrazi ai e di se Allahu ëshë më i Madhi, më i Forti e i Plotfuqishëm për t’ia larguar atij varfërinë poshtëruese. Kështu që, varfëria nuk ndikon aspak negativisht tek besimtari. Allahu i Lartësuar thotë: “Në qoftë se keni frikë varfërinë, atëherë dijeni se Allahu do t’ju pasurojë nga mirësia e Tij.”[16] “A nuk të gjeti jetim, e të përkrahu. Të gjeti të pa udhëzuar, e të udhëzoi. Të gjeti të varfër , e të begatoi.”[17]

“Allahu Ekber”, është fjalë të cilën e përmend i sëmuri. Kjo fjalë për të është melhem, ilaç dhe shërim. Është fjalë të cilën ai e di mjaft mirë se Allahu i Lartësuar  është Mëshirues, e  që i fal mëkatet e robërve të Tij. Allahu i Lartësuar thotë: “Kur sëmurem Ai më shëron.”[18] “Përkujto Ejubin kur iu drejtua Zotit me lutje: më gjeti belaja, e Ti je më Mëshiruesi ndër mëshiruesit. Ne iu përgjigjëm atij nga mëshira e Jonë. Ia hoqëm ato vështirësi  që kishte, i dhamë familjen e tij dhe akoma më shumë. Ne e bëmë atë përkujtim për të devotshmit.”[19]

“Allahu Ekber”, është fjalë të cilën e dëgjon ai i cili është në pozitë, që mundohet t’i nënshtrojë dhe t’i poshtërojë vartësit e tij. Mirëpo kur e dëgjon këtë fjalë e kupton mjaft mirë se Allahu është më i Fortë dhe më i Madh se ai. Kështu pra, ai ka frikë Allahun, tregohet modest dhe nuk i tejkalon normat dhe caqet. Ai gjithmonë mediton në thënien e Allahut në Kur’an: “Kriminelët njihen nga tiparet e tyre. Prandaj ata kapen nga flokët dhe këmbët e tyre.”[20] Ky është Faraoni, mbreti më mizor që ka parë historia e njerëzimit, i skllavëroi njerëzit por përfundimi i tij ishte: “Unë jam zoti juaj më i lartë.[21] Atëherë Allahu e dënoi atë për këtë të fundit dhe atë të parën. Në këtë ndëshkim ka ndëshkim për atë që frikësohet.”[22]

“Allahu Ekber”, është fjala të cilën e përmend i dobëti dhe ai të cilit i është bërë e padrejtë. Ai e di mjaft mirë se Allahu i Lartësuar nuk e pranon padrejtësinë. Nga çasti në çast mund ta lusë Allahun që ta ndihmojë nga padrejtësia që i është bërë, sepse e di dhe është i sigurt që ndërmjet tij dhe Allahut nuk ka perde që lutja të mos i pranohet.

Prandaj premtojini Allahut që gjithmonë ta thoni fjalën “Allahu Ekber”, jo me gjuhë, por me zemër, me vendosmëri dhe meditim, që ajo t’u japë frytet e saj. Në qoftë se arroganti, mendjemadhi dhe mizori dëshirojnë që t’ju skllavërojnë, nënshtrojnë e t’ju poshtërojnë thoni “Allahu Ekber”. Në qoftë se shejtani i mallkuar dëshiron që t’ju largojë nga feja me mashtrimet dhe kënaqësitë e kësaj bote thoni “Allahu Ekber”. Në qoftë se ju godasin fatkeqësi të ndryshme duroni duke thënë: “Allahu Ekber”. Në qoftë se ju shtohen të mirat mos u mashtroni, por me modesti thoni “Allahu Ekber”.

Luteni Allahun duke thënë: “O Zot, na zbukuro me thjeshtësi dhe përulje ndaj Teje. Na ruaj nga mendjemadhësia dhe kryelartësia, mos na bëj prej atyre që shkatërrojnë në tokë. O Zot, ndihmoji besimtarët e thjeshtë”

 

Allahu e di më së miri.


[1] Sure El Mud-dethir: 1-3

[2] Sure El Isra: 111

[3] Tekbir është fjala “Allahu Ekber”

[4] Këtë hadith e kanë transmetuar imam Buhariu dhe imam Muslimi.

[5] Këtë hadith e kanë transmetuar imam Buhariu dhe imam Muslimi.

[6] Këtë hadith e ka transmetuar imam Muslimi.

[7] Këtë hadith e kanë transmetuar imam Buhariu  dhe imam Muslimi.

[8] Sure Ez Zumer: 17-18

[9] Sure El Hud: 102

[10] Sure El Hadid: 4

[11] Sure El Mulk: 14

[12] Sure El MUxhadele: 7

[13] Sure El KEhf: 46

[14] Sure Et Tegabun: 15

[15] Sure El Munafikunë: 9

[16] Sure Et Teube: 28

[17] Sure Ed Duha: 6-8

[18] Sure Esh Shura: 80

[19]  Sure El Enbija: 83-84

[20] Sure Err Rrahman: 41-42

[21] Këtë gjë e pretendoi Faraoni.

[22] Sure En Naziatë: 24-26

1 273 Comments

 1. I’m really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A small number of my blog visitors have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any advice to help fix this problem?

 2. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 3. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 4. What’s up, every time i used to check web site posts here in the early hours in the dawn, for the reason that i love to find out more and more.|

 5. Cмотреть сериал онлайн, Озвучка – Перевод Amedia, Jaskier, AlexFilm, Оригинал (+субтитры) Игра в кальмара 2 сезон 1 серия Смешарики. Новый сезон, Харли Квинн, Теория большого взрыва, Мистер Корман, Звоните ДиКаприо!, Миллиарды – все серии, все сезоны.

 6. Valuable info. Lucky me I discovered your website by chance, and I am stunned why this twist of fate didn’t took place earlier! I bookmarked it.|

 7. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & help different users like its helped me. Great job.|

 8. Simply desire to say your article is as amazing. The clarity to your publish is just nice and i can assume you’re knowledgeable in this subject. Fine with your permission let me to clutch your RSS feed to keep updated with impending post. Thanks one million and please carry on the rewarding work.|

 9. It¦s truly a nice and helpful piece of information. I¦m happy that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 10. Hi there, You’ve done a fantastic job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this site.|

 11. Pingback: dating sex games
 12. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.|

 13. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.|

 14. My spouse and I stumbled over here different page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.|

 15. Hi! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!|

 16. Simply wish to say your article is as astounding. The clearness to your put up is just excellent and that i can assume you are knowledgeable on this subject. Fine together with your permission let me to seize your RSS feed to keep updated with impending post. Thank you 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.|

 17. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

 18. I just like the helpful info you provide for your articles. I will bookmark your weblog and check again right here regularly. I’m fairly sure I will be informed lots of new stuff right here! Good luck for the next!|

 19. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.|

 20. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.|

 21. Wow, fantastic blog layout! How long have you been running a blog for? you make running a blog glance easy. The overall glance of your site is fantastic, let alone the content material!

 22. Great post. I used to be checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specifically the closing section 🙂 I maintain such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and best of luck. |

 23. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.|

 24. I don’t even know how I finished up here, however I believed this publish was once good. I do not recognize who you’re however definitely you’re going to a famous blogger should you aren’t already. Cheers!|

 25. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!|

 26. Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to return the desire?.I am attempting to find issues to enhance my site!I assume its good enough to use a few of your ideas!!|

 27. It’s really a great and helpful piece of information. I am satisfied that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.|

 28. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your weblog posts. After all I’ll be subscribing on your feed and I’m hoping you write again soon!|

 29. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this sensible article.|

 30. Thank you for any other excellent post. Where else could anybody get that kind of information in such a perfect approach of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such info.|

 31. My brother suggested I might like this blog. He was once entirely right. This submit actually made my day. You can not imagine just how a lot time I had spent for this information! Thank you!|

 32. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!|

 33. magnificent points altogether, you simply won a new reader. What could you recommend in regards to your publish that you made a few days ago? Any certain?|

 34. Excellent weblog right here! Additionally your website a lot up very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink for your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol|

 35. Hi! I’ve been reading your blog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas! Just wanted to tell you keep up the great work!|

 36. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Cheers!|

 37. You made some good points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this website.|

 38. Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and amazing design and style.|

 39. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 40. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Excellent work!|

 41. Howdy exceptional website! Does running a blog like this require a lot of work? I’ve very little understanding of coding however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject however I simply had to ask. Many thanks!|

 42. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!|

 43. I am now not positive the place you are getting your info, however good topic. I must spend a while learning much more or figuring out more. Thank you for fantastic information I used to be searching for this info for my mission.|

 44. You’ve made some good points there. I checked on the net for more info about the issue and found most people will go along with your views on this web site.|

 45. Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to make a top notch article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t seem to get anything done.|

 46. Boasting an eclectic local culture that combines the best elements of Midwestern personality and metropolitan sophistication, Minneapolis has built a solid reputation as one of the most interesting and exciting cities in the region, and indeed the entire nation. A vibrant urban center in the land of 10,000 lakes, Minneapolis enjoys well-earned attention for its stress-free atmosphere, great bicycling trails, and culturally diverse population. The city’s robust economy has deep roots, with numerous major companies having operated corporate headquarters in the city for decades (in some cases a century or more). In spite of being a major economic hub, the city is full of surprisingly affordable apartments, condos, and rental homes. Good News! This rental is accepting applications through Apartments.com. Act now and your $ purchase will include 9 additional FREE application submissions to participating properties. https://greenfieldchambers.com/llib/community/profile/tawnyagarland98/ What to like: Perfectly positioned near the base of the Flat Iron lift. This modern home in The Colony, offers three levels of luxurious living. Designed by architect Michael Upwall. Multiple outdoor areas were thoughtfully created for enjoying sunny winter afternoons and cool summer evenings. Balances modern simplicity and clean lines with the livable warmth of natural materials. You may remember this estate as the romantic wedding location of The Oppenheim Group’s Mary Fitzgerald and her beau Romain Bonnet. Tucked privately away behind doubled gates, this historic home was built in the 1930s and boasts five bedrooms, six spacious bathrooms, a grand staircase, a chef’s kitchen, and maid quarters. In 50 years, the average house will cost $10+ million. PRICE: $10,000,000 Save time researching communities by signing up for our weekly email newsletter and receive community listings straight to your inbox.

 47. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for beginner blog writers? I’d definitely appreciate it.|

 48. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?|

 49. Wonderful beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your site, how can i subscribe for a weblog site? The account aided me a acceptable deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast provided shiny transparent concept|

 50. I was very pleased to discover this great site. I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely savored every part of it and I have you book-marked to see new things on your blog.|

 51. Everything is very open with a very clear explanation of the challenges. It was really informative. Your site is very helpful. Many thanks for sharing!|

 52. Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?|

 53. I’ll right away snatch your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me understand in order that I may subscribe. Thanks.|

 54. Hi there I am so thrilled I found your site, I really found you by accident, while I was researching on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.|

 55. Spot on with this write-up, I honestly believe this web site needs much more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the advice!|

 56. Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?|

 57. Undeniably imagine that which you stated. Your favorite reason appeared to be at the web the easiest thing to bear in mind of. I say to you, I certainly get irked at the same time as other folks consider concerns that they plainly do not understand about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 58. You actually make it appear really easy along with your presentation but I to find this topic to be really one thing that I believe I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and very wide for me. I’m looking forward on your subsequent submit, I will try to get the grasp of it!|

 59. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
  It will always be useful to read content from other writers and use a little something from other websites.

 60. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.|

 61. Hello there! This blog post couldn’t be written any better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!

  He always kept preaching about this. I am going to send
  this post to him. Fairly certain he’ll have a great read.
  I appreciate you for sharing!

 62. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog in Ie, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 63. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring
  on other websites? I have a blog based on the same topics you discuss and would really like to have you
  share some stories/information. I know my readers would
  appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to
  shoot me an e mail.

 64. Thanks for some other wonderful article. Where else may anybody get that kind of information in such an ideal means of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m on the search for such information.

 65. Fantastic blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are
  so many options out there that I’m completely confused ..

  Any ideas? Thanks!

 66. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this information So i’m happy to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed. I most unquestionably will make certain to don?t disregard this website and provides it a look regularly.|

 67. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road. Cheers|

 68. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice practices and we are looking to swap solutions with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.|

 69. SuomiKasino bonuskoodi voi kuulua myös kasinon järjestämiin kampanjoihin. Jotta myös vanhat pelaajat pysyisivät nettikasinolla, SuomiKasino pyrkii tarjoamaan bonuksia myös heille. SuomiKasino bonus ilmoitetaan kampanjan yhteydessä, jolloin tarkemmin määritellään sekä sen koko että siihen liittyvät ehdot. Kampanjoiden takia SuomiKasinolla kannattaa vierailla säännöllisesti, jotta saa hankittua parhaat bonukset itselleen. Kannattaa liittyä myös nettikasinon sähköpostilistalle, jolloin saat tiedot kampanjoista suoraan sähköpostiisi. Näin pysyt varmasti perillä siitä, mitä kasinolla tapahtuu. Liity Suomikasinon seuraan ja lunasta tervetuliaisbonuksesi käyttämällä uusimpia Suomikasinon bonuskoodeja. Tutustu alla olevan listan Suomikasinon rekisteröintibonuksiin, kampanjoihin ja kasinon tuotearvosteluihin. https://vicrichards.com/forum/profile/derrickbronner6/ PS4, iPhone 8, Smart TV, iPad Pro ja 12 000 ilmaiskierrosta ovat kaikki lahjoja marraskuun päivittäisissä pikkujouluarvonnoissamme. Pelaa vain päivän peliä niin olet mukana fantastisten palkintojen arvonnassa! Huomaathan, että ilman evästeitä emme voi luvata, että sivustomme ja käyttäjäkokemuksesi on optimaalinen. Bingo sopii kaikille – niin nuorille kuin vanhemmillekin pelaajille. Lupaamme, että bingopeleissämme jännitys kasvaa! Pelaamme bingoa useimmilla aluksilla, paikat ja tarkat ajat löytyvät aluksen risteilyohjelmasta.Ikäraja: 18+ Huomaathan, että ilman evästeitä emme voi luvata, että sivustomme ja käyttäjäkokemuksesi on optimaalinen. Sama pätee halutessasi poistaa jo olemassa olevat, laitteellesi tallennetut evästeet. Muista, että sinun tulee säätää asetukset erikseen jokaiselle käyttämällesi selaimelle.

 70. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really great articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Thanks!|

 71. Your way of telling the whole thing in this paragraph is truly
  good, every one be capable of effortlessly be aware of it, Thanks a lot.

 72. Good blog you have here.. It’s hard to find high quality writing like yours these days. I truly appreciate individuals like you! Take care!!|

 73. My brother recommended I may like this website. He used to be entirely right. This post actually made my day. You cann’t believe just how so much time I had spent for this info! Thanks!|

 74. Sydney removalists start at $70 per half hour, with an average price of $73.31. So, for a full-service move of an average-sized, 3 bedroom house moved by one of the quality removalists Sydney offers costs as little as $882. You can save money by comparing Sydney moving company prices on Muval to find the best deal for you! The family of four from the City of Maribyrnong that came into contact with the removalists remains in Victoria in temporary accommodation, has been isolating and so far none of them has tested positive to COVID-19. Our network of professional furniture removalists in Melbourne allows us to quote on “bulky” freight and logistics moves where only the best removalists will do. This service is ideal for items that are bigger than can be managed by a courier, but are also unable to be loaded on to shipping palletes. For example, we’ve worked with a range of furniture companies to ensure that their products are delivered safely to their customers, or between their depots. https://thepersephonediaries.com/community/profile/russelrush79467/ PODSВ® prices are based on the number of containers, where you’re moving from and to, and how long you use the equipment. The time-frame and season can also impact pricing. PODSВ® prices are broken out to reflect delivery, transportation and equipment use. So, if you reserve and accept delivery of a container that you don’t end up using, you’ll still have to pay the delivery charge. If you add labor help or extra storage, you will know those costs before moving day. Ready to start an instant moving quote? TennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming Ready to start an instant moving quote? UPack H.Q., 8401 McClure Drive, Fort Smith, AR 72916Copyright © 1995-2021 ArcBest® Corporation All Rights Reserved Ready to start an instant moving quote? UPack H.Q., 8401 McClure Drive, Fort Smith, AR 72916Copyright © 1995-2021 ArcBest® Corporation All Rights Reserved

 75. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.|

 76. Азиатский вид Получи возможность делать ставки и выигрывать! 1xBet » How to get a 1xBet bonus and forget about the costs? Classic betting and odds format It might be attainable to acquire the Android os or ISO utility and provide a 1xBet cellular get entry. Betway, Bet365, 10Cric, Betfair, Dafabet and 1XBet are some of the hottest betting apps obtainable for every Android and iOS platforms. While all are price downloading, we advocate 10Cric cell app for Cricket betting when you must determine just one. Get an opportunity to place bets and win! Азиатский вид Get an opportunity to place bets and win! Classic betting and odds format Получи возможность делать ставки и выигрывать! https://lgbtqsaints.com/forum/profile/joeystradbroke0/ Our detailed football match predictions mean that when it comes to tips, you don’t have to just take our word for it. We offer daily match betting previews and analysis for every major league around the world. Whether you want predictions for today, tomorrow or any day of the week, we have you covered. Check out some of the best leagues below: We also have a football investment scheme where we unveil the world of football investment and guide you on how to increase your profits immediately! Our investment tracker shows our recent performance as we encourage transparency in football investments. This differs us from all other forecasting platforms across the world. Our platform also gives punters the heads up by predicting sure football predictions. We also have a store where punters can use in making selections for football predictions/tips for the weekend.

 77. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!|

 78. A motivating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more on this subject, it may not be a taboo subject but typically people do not talk about these issues. To the next! All the best!!|

 79. hi!,I really like your writing very so much! share we keep in touch extra approximately your article on AOL? I need an expert on this house to solve my problem. May be that is you! Having a look ahead to see you. |

 80. In the US, a patchwork of laws across states govern marijuana use. Responding to a tip from the public earlier this month that a store in the city’s southwest was operating as a dispensary and selling cannabis seeds without proper permits, city business licensing officials began an investigation, says a city press release. How much it’s enforced is entirely debatable, seeds have always been illegal in Canada but also never really enforced. It’s even more complicated as for awhile between 2001-2010 under the MMAR health Canada was telling people to buy seeds online illegally as there was no legal source. So there’s all sorts of legal medical growers who have been growing “illegal” plants for years legally. I imagine the gov doesn’t want to argue these matters over in court; that’s how they lost control of the MMAR and the courts are just as likely to strike down clauses of the Cannabis Act that are equally illogical because they’re morally driven. http://www.kiripo.com/forum/member.php?action=profile&uid=428398 There’s not a lot of conclusive information about how common and or debilitating flashbacks are. Reports of flashbacks have been around for a very long time — in 1898 Havelock Ellis described a heightened sensitivity to ‘‘the more delicate phenomena of light and shade and color’ since he’d taken mescaline.27 In 1986, hallucinogen flashbacks were first described in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) and then revised in the DSM-IV under the diagnosis Hallucinogen Persisting Perception Disorder with the following diagnostic criteria: Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store. You will not receive a reply. For enquiries, contact us.